Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Dział Świadczeń Rodzinnych

dodane dnia 2017-11-22 11:29 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku -Białej mieści się przy ulicy Filarowej 50.
Czynny jest:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 19:00. (do odwołania)

od dnia: 13 listopada 2017 Dział Świadczeń rodzinnych będzie czyny
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od godziny 7:30 do 15:30.
Czwartek od 7:30 do 17:00


Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

- sprawy dotyczące świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” ; 33 5066850, 33 5066815, 33 50668016
- sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych: 33 5065809 i 33 5066810,
- sprawy dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 33 5066811 i 33 5066812,
- sprawy dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: 335066807, 33 5066817
- wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: 33 5066813,
- kierownik Cecylia Pajor: 33 5066822
- zastępca kierownika Magdalena Kuś: 33 5066818

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o:
1. ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 114).
2.rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466),
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 poz. 1238),
4. ustawę z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016r, poz. 162),
5. ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 489),
6. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467),
7. uchwałę Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 27.04.2010r. nr LIV/1245/2010 zmienioną uchwałą z dnia 29.05.2012r. nr XIX/473/2012 w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego.
8. ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195),
9. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465),
10. ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016r.
poz. 1860),


Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
a. obywatelom polskim;
b. cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Rodzaje świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Bielsku - Białej:

- świadczenia rodzinne:

- Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (otwórz),
-
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (otwórz)
- Zasiłek pielęgnacyjny (otwórz)
- Świadczenie pielęgnacyjne (otwórz)
- Specjalny zasiłek opiekuńczy (otwórz)
- Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (otwórz)

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (otwórz)
- Działania wobec dłużników alimentacyjnych (otwórz)