Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Informacja w sprawie świadczenia rodzicielskiego

dodane dnia 2016-01-12 14:09 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir Szostok

Od dnia 01.01.2016r. przyznawane i wypłacane będzie świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie to przyznawane będzie na wniosek i będzie przysługiwało:
1) matce dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej*,
4) osobie, która przysposobiła dziecko*.

*w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało również ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka
po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Przyznanie świadczenia rodzicielskiego nie będzie zależało od wysokości dochodów rodziny.

Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego uzależniony będzie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, liczby przysposobionych dzieci lub objętych opieką i wynosi od 52 tygodni do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało w wysokości 1.000,00zł miesięcznie i będzie podlegało przeliczeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek
dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwać m.in., jeżeli:
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie
za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
3) rodzic lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza nie sprawuje lub zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
5) osobom będzie przysługiwało za granicą świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej , ul. 1 – go Maja 17a w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu: 33 497 42 64.