:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    

Zespół poradnictwa specjalistycznego artykuł wyświetlony 7758 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2015-04-22 12:16

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Pl. Opatrzności Bożej 18


Kierownik- Agnieszka Zaręba-Piekiełko Tel. 33 4998941

rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
tel. 33 4998940


Godziny pracy terapeutów
Poniedziałek 7.30 -15.30
Wtorek 7.30- 15.30
Środa 7.30 -15.30
Czwartek 7.30 -18.00
Piątek 7.30- 18.00

W Zespole świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej w szczególności dla:

• osób i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej
• rodzin zastępczych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
• pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych
• rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
• osób współuzależnionych
• młodzieży zagrożonej uzależnieniem
• dorosłych dzieci alkoholików
• rodzin, w których występują problemy wychowawcze
• małżeństw i rodzin w kryzysie

Rodziny mogą uzyskać pomoc w formie:

• poradnictwa psychologicznego
• mediacji rodzinnych
• terapii indywidualnej
• terapii rodzinnej
• terapii małżeńskiej
• konsultacji pedagogicznych
• udziału w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych


Asystenci rodziny

Asystenci rodziny - dyżur telefoniczny w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 Tel 33 4960125, 33 4960124

Asystenci rodziny pracują z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Asystent rodziny przydzielany jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia Sądu. Asystent przyznawany jest do rodziny za jej zgodą, a praca asystenta z rodziną jest prowadzona z aktywnym udziałem rodziny. Asystenci pracują w ramach zadaniowego czasu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej (prawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego)
4. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin
6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
7. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców
8. udzielanie wsparcia dzieciom
9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
10. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (nie rzadziej niż co pół roku)
12. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy
13. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie
14. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi podmiotami
15. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą (z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy)
16. prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną.


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-06-14 08:46 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2013-08-13 08:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-08-13 08:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-08-13 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-07-01 10:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2015-04-22 12:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok