:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Zespół poradnictwa specjalistycznego artykuł wyświetlony 3514 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2014-07-01 10:31

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Ul. Stojałowskiego 19


Kierownik- Agnieszka Zaręba-Piekiełko Tel. 33 4998941

rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 33 4998940

Godziny pracy terapeutów
Poniedziałek 7.30 -18.30
Wtorek 7.30- 17.30
Środa 7.30 -18.00
Czwartek 7.30 -15.30
Piątek 7.30- 18.30

W Zespole świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Miasta Bielska-Białej w szczególności dla:

• osób i rodzin potrzebujących pomocy psychologicznej
• rodzin zastępczych, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
• pełnoletnich wychowanków placówek i rodzin zastępczych
• rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
• osób współuzależnionych
• młodzieży zagrożonej uzależnieniem
• dorosłych dzieci alkoholików
• rodzin, w których występują problemy wychowawcze
• małżeństw i rodzin w kryzysie

Rodziny mogą uzyskać pomoc w formie:

• poradnictwa psychologicznego
• mediacji rodzinnych
• terapii indywidualnej
• terapii rodzinnej
• terapii małżeńskiej
• konsultacji pedagogicznych
• udziału w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych


Asystenci rodziny

Asystenci rodziny - dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 Tel 33 4992512
Asystenci rodziny pracują z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Asystent rodziny przydzielany jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia Sądu. Asystent przyznawany jest do rodziny za jej zgodą, a praca asystenta z rodziną jest prowadzona z aktywnym udziałem rodziny. Asystenci pracują w ramach zadaniowego czasu pracy.
Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej (prawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego)
4. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin
6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
7. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców
8. udzielanie wsparcia dzieciom
9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
10. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (nie rzadziej niż co pół roku)
12. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy
13. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie
14. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi podmiotami
15. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą (z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy)
16. prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną.


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-06-14 08:46 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2013-08-13 08:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-08-13 08:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-08-13 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-07-01 10:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2015-04-22 12:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok