:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 1267 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-08-22 14:09

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego

Ogólny opis
Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
a. do ukończenia 18 roku życia,
b. w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
c. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 PLN.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty: 725zł na osobę w rodzinie.
________________________________________
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. Zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
a. dochodu,
b. składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c. należnego podatku.
4. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
5. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
6. Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
7. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
8. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
9. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
10. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
11. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
12. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
— zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
— informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
13. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
14. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
15. Dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
16. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
17. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
18. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
19. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
20. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.
________________________________________
Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Złożyć bezpośrednio Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie od 14 do 30 dni od daty doręczenia. Nie uzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
________________________________________
Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
________________________________________
Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

2. Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę:
a. poprzez pocztę tradycyjną.
b. osobiście w siedzibie urzędu.
________________________________________
Informacje na temat przebiegu sprawy
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.________________________________________
Załączniki do pobrania:

Lista załączników do artykułu :

  fa_oswiadczenie_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow.pdf 35.15 KB
  fa_zaswiadczenie_z_us_o_dochodach.pdf 26.88 KB
  fa_oswiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf 149.8 KB
  fa_oswiadczenie_o_dochodach_opodatkowynych.pdf 21.07 KB
  fa_oswiadczenie_o_dochodzie_ryczalt.pdf 22.13 KB
  fa_oswiadczenie_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.pdf 15.01 KB
  fa_oswiadczenie_o_wysokosci_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne.pdf 13.74 KB
  oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly_wyzszej.pdf 470.71 KB
  oswiadczenie_o_uczeszczaniu_dziecka_do_szkoly.pdf 470.59 KB
  oswiadczenie_o_terminie_i_okresie_na_jaki_zostal_udzielony_urlop_wychowawczy.pdf 471.89 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-08-22 14:08 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2013-08-22 14:09 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-08-22 14:09 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2015-02-11 09:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2015-04-08 12:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2016-01-04 11:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2016-01-12 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2016-01-12 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2016-08-05 08:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2016-08-05 08:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2017-08-02 13:36 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2017-11-15 13:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok