:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 4536 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-03-14 14:09

Dział Usług Opiekuńczych


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Dział Usług Opiekuńczych

Zadania:


- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić, a także rodzinom z dziećmi przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny a jej wysokość ustalana przez gminę w formie uchwały. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej, na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, może całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności za usługi
w następujących sytuacjach: gdy dochód na osobę w rodzinie jest poniżej lub w wysokości kryterium dochodowego; gdy osoba znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej; częściowo zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia odpłatności za usługi, w szczególności, jeżeli więcej niż jedna osoba
w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna osoba jest obłożnie chora; świadczeniobiorca korzysta, z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych; udokumentuje ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują inne przyczyny uzasadniające zwolnienie w szczególności straty materialne powstałe w wyniku zdarzenia losowego.

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej na podstawie poniesionych wydatków
w roku poprzednim przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizacje usługi opiekuńczej a w przypadku usługi opiekuńczej świadczonej przez inny podmiot na podstawie zawartych umów pomiędzy MOPS a tym podmiotem.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób, w tym osobom z syndromem autyzmu. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.,a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
i mogą obejmować:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;
- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia;
- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;
- pomoc mieszkaniową;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych
i rewalidacyjno - wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy się zwrócić osobiście, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem innych osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku–Białej. Po zgłoszeniu, do dwóch tygodni, pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu - bądź nie - danej formy pomocy. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określony zostaje, termin, zakres i miejsce świadczenia usług.


Szczegółowe informacje wszyscy zainteresowani mogą uzyskać zgłaszając się osobiście do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. K. Miarki 11;
ul. 1 Maja 17 a
43 – 300 Bielsko-Biała

telefonicznie pod numerami:

centrala: 033 499 56 00
Dział Usług Opiekuńczych: 33 497 42 90,
Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Katarzyna Maciejewska, tel: 33 497 42 91


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-25 08:49 dodanie artykułu
2 2007-04-03 09:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2007-04-19 11:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2009-01-12 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2013-03-14 14:09 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2017-04-26 13:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok