:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Noclegownia artykuł wyświetlony 10657 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-02-15 12:56

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Krakowska 2a
tel. ( 33 ) 4987417
Kierownik: Władysława Blachura


Liczba miejsc :
50 miejsc noclegowych
Godziny funkcjonowania :
codziennie :
- w okresie od 31.10 do 31.03 w godz.: od 17:00 do 8:00
- w okresie od 1.04 do 30.10 w godz.: od 19:00 do 8:00
- we wszystkie niedziele i święta w okresie od 01.11 do drugiego dnia Świąt Wielkiej Nocy całodobowo z przerwą sanitarną od godziny 12:00 do 14:00.

Kategoria klientów :
bezdomni i pozbawieni schronienia :
- mężczyźni zdolni do samoobsługi


Formy pomocy :
opieka półstacjonarna
- zapewnienie schronienia
- praca socjalna


Zasady przyjęć :
na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego. Docelowo udziela się schronienia 1 do 3 noclegów bez Decyzji Dyrektora MOPS..

Noclegownia przeznaczona jest dla mężczyzn z terenu Bielska- Białej, którym udziela się schronienia w pierwszej kolejności. W szczególnie uzsadnionych przypadkach , doraźnie udziela się schronienia osobom z poza gminy .
- Stan „ po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających” wyklucza możliwość korzystania z pobytu w Noclegowni.Odpłatność :
Pobyt w Noclegowni jest odpłatny , i uzależniony jest od dochodu świdczeniobiorcy .
Średni miesięczny koszt jednego miejsca w Noclegowni wynosi 454,10 zł .
Odpłatność ustalona jest wg zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXVI/1132/2004 ze zm.
Nie ponoszą opłaty za pobyt świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


Zasady pobytu:
W Noclegowni obowiązuje mieszkańców przestrzeganie „Regulaminu Noclegowni w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 2a” stanowiącego załącznik nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności. ( czytaj niżej)


Inne:
Informacji na temat działalności Noclegowni ,warunków przyjęć ,pobytu , poradnictwa itp. udzielają pracownicy Zespołu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11
–tel. (33) 49-95-681

--------------------------------------------------------------------------------------------------------MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
REGULAMIN NOCLEGOWNI
w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 2aZASADY PRZYJĘĆ :
1. Do Noclegowni może być przyjęty każdy pełnoletni mężczyzna pozbawiony schronienia, w miarę wolnych miejsc.
2. W pierwszej kolejności schronienie w Noclegowni zapewnia się mieszkańcom Bielska-Białej. Osobom spoza tego terenu może być świadczona pomoc doraźnie.
3. Udzielenie pomocy w formie schronienia w Noclegowni następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Pobyt w Noclegowni jest odpłatny.
5. Wysokość i sposób pobierania odpłatności za pobyt w Noclegowni określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji, w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej i Uchwałę Rady Miejskiej.
Korzystający z Noclegowni obowiązany jest terminowo wpłacać ustaloną opłatę za pobyt
w Noclegowni na zasadach określonych w decyzji.

WARUNKI PRZYJĘĆ :
1. Warunkiem przyjęcia do Noclegowni jest trzeźwość osoby ubiegającej się o pobyt.
2. Osoba przyjmowana do Noclegowni zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem Noclegowni i przestrzegać go.
3. W razie konieczności poddać się zabiegom higieniczno-sanitarnym.

PRAWA PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI :
1. Uzyskanie tymczasowego miejsca noclegowego.
2. Korzystanie ze sprzętów i pomieszczeń ogólnego użytku.
3. Uzyskanie informacji o możliwościach pomocy w rozwiązywaniu problemów.
4. Możliwość zagotowania wrzątku i przygotowania posiłku (podgrzanie, przygotowanie suchego prowiantu).

OBOWIĄZKI PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI

1. Ścisłe przestrzeganie Regulaminu oraz zaleceń pracowników Noclegowni.
2. Szanowanie mienia Noclegowni, utrzymanie czystości oraz higieny osobistej.
3. Aktywna współpraca w rozwiązywaniu swojego problemu.
4. Zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00. – 5.00.
5. Respektowanie prawa innych do prywatności i szacunku.
6. Przestrzeganie innych, powszechnie uznanych zasad współżycia społecznego.


OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE NATYCHMIASTOWE
WYDALENIE Z NOCLEGOWNI

1. Posiadanie, spożywanie oraz stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Stosowanie szeroko rozumianej przemocy, w tym agresji słownej i czynnej.
3. Kradzież lub dewastacja mienia Noclegowni.

PRZEPISY OGÓLNE :

1. Za rzeczy osób przebywających w Noclegowni pracownicy Noclegowni nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Rzeczy osobiste osób przebywających w Noclegowni mogą być składane tylko w szafkach.
3. Zabrania się używania prywatnych urządzeń elektrycznych i grzewczych (kuchenek, grzałek, grzejników) w pomieszczeniach Noclegowni.
4. Zakazuje się palenia tytoniu w pomieszczeniach sypialnych Noclegowni.

Lista załączników do artykułu :

  uchwala_nr_xxiii_587_2012_rady_miejskiej.pdf 133.41 KB
  zarzadzenie_wew_nr_db_0161_3_2013.pdf 188.72 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-02-26 14:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2010-03-01 07:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-02-15 12:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2017-03-01 09:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok