:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Administracja MOPS artykuł wyświetlony 4127 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-02-14 14:49

Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych


Kierownik: Bogdan Polak
pok. 308
tel. 33/ 499 56 60


Pracownicy: pok. 307
tel. 33/ 499 56 61


Prace Społecznie Użyteczne:
43-300 Bielsko-Biała
Pl. Ratuszowy 9
tel. 33/499 25 02, 03
godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00

Zakres działalności


Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych realizuje na bieżąco zamówienia poszczególnych działów dotyczące: artykułów biurowych, wyposażenia Ośrodka w sprzęt, druki, bilety miesięczne, prenumeraty i inne.

Zajmuje się również bieżącą obsługą w zakresie:

- obsługi kancelaryjnej – sekretariat
- wysyłki poczty
- magazynu darów i pomocy rzeczowej
- centrali telefonicznej
- transportu m.in. obsługa pracowników socjalnych – wywiady
- archiwum zakładowego
- obsługi kserokopiarki - wykonywanie kopii dokumentów dla wszystkich działów Ośrodka.

Utrzymuje zasoby MOPS w stanie sprawności technicznej.
Realizuje ustawę o zamówieniach publicznych na dostawy i usługi oraz umowy z tego zakresu.


Poza tym Dział zajmuje się:

kompleksową obsługą prac społecznie użytecznych realizowanych przez MOPS we współpracy z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej.

Formuła Programu Prac Społecznie Użytecznych przyjętego na mocy Uchwały Nr XXI/570/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. zawiera 3 komponenty. Realizacja poszczególnych komponentów na przestrzeni danego roku kalendarzowego związana jest z zaplanowanym harmonogramem i zakresem prac wskazanych do wykonania przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego oraz porozumieniami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej.
Są to:
1. prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia zawieranej na okres jednego miesiąca (realizowane w trakcie całego roku),
2. prace w wymiarze do 10 godzin tygodniowo wykonywane przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy (realizowane w oznaczonym okresie czasu w danym roku na podstawie porozumienia z PUP),
3. roboty publiczne wykonywane na podstawie umowy o pracę zawieranej na okres do 6-ciu miesięcy (realizowane w oznaczonym okresie czasu w danym roku na podstawie porozumienia z PUP).

Adresaci Programu Prac Społecznie Użytecznych:
Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Są to mieszkańcy Bielska-Białej, których pozycja na rynku pracy jest szczególnie trudna:
1. ze względu na wiek obniżający atrakcyjność na rynku pracy,
2. z powodu braku wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego,
3. ze względu na długą przerwę w zatrudnieniu,
4. z powodu niskich lub nieaktualnych kwalifikacji i poziomu wykształcenia,
5. ze względu na karalność, uzależnienie od alkoholu lub bezdomność,
6. niepełnosprawność osób – jeżeli nie stanowi przeszkody w zatrudnieniu,
7. osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi lub wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Specyfikacja wykonywanych prac:
Osoby bezrobotne w ramach różnych komponentów mogą zostać zatrudnione do wykonywania następujących prac:
1. prace czystościowo-porządkowe na wyznaczonych chodnikach wzdłuż ulic, na placach, w centrach dzielnic, parkingach miejskich w pasie drogowym i innych miejscach wskazanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej (zamiatanie, zbieranie papierów, plewienie, grabienie, usuwanie nielegalnych plakatów i ogłoszeń etc.),
2. czyszczenie rowów przydrożnych i dorzeczy rzek (wycinka samosiewów, koszenie, udrażnianie),
3. likwidowanie dzikich wysypisk,
4. w okresie zimowym – odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem wskazanych chodników, odśnieżanie chodników w centrach dużych dzielnic miasta w systemie codziennym, odśnieżanie parkingów miejskich – przydzielonych MOPS w Operacie Zimowym,
5. prace porządkowe wykonywane na terenach innych jednostek miasta na podstawie odrębnych zleceń, za zgodą Prezydenta Miasta lub jego Zastępców,
6. różnorodne prace wykonywane w MOPS oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w zależności od potrzeb,
7. w roku szkolnym prace polegające na pomocy dzieciom w bezpiecznym przejściu przez jezdnię wokół wskazanych szkół,
8. zlecanie innych prac do wykonania, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zasady kierowania do Programu Prac Społecznie Użytecznych:
1. W roku kalendarzowym pracownik socjalny po rozeznaniu sytuacji bytowej i finansowej osoby na podstawie wywiadu środowiskowego dokonuje na załączonym druku jej zgłoszenia do Programu Prac Społecznie Użytecznych z zaznaczeniem proponowanej formy zatrudnienia. Druk zgłoszenia pracownik socjalny przekazuje do Działu Administracyjnego i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych. Informacje o zawartych ustaleniach pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą bezrobotną powinny zostać uwzględnione w uzgodnieniach dołączonych do wywiadu środowiskowego.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji osoby bezrobotnej mających wpływ na możliwość zatrudnienia w pracach społecznie użytecznych pracownik socjalny ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych w formie sporządzonej notatki służbowej. W przypadku kierowania osoby do prac w wymiarze do 10 godzin tygodniowo koniecznym warunkiem jest, aby pozostawała ona w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Pracownicy Działu dokonują doboru zgłoszonych do Programu osób w zakresie kierowania ich do realizacji poszczególnych jego komponentów - uwzględniając aktualne potrzeby, istniejące możliwości w tym zakresie oraz predyspozycje osób skierowanych do wykonywania pracy o danym charakterze.

4. W przypadku podjęcia pracy w ramach Programu przez osobę bezrobotną pracownicy Działu sporządzają informację zwrotną przekazywaną pracownikowi socjalnemu dokonującemu zgłoszenia jej do prac społecznie użytecznych. Ponadto niezwłocznie sporządzają pisemną informację dla potrzeb pracownika socjalnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku nieuzasadnionego przerwania wykonywania PSU, odmowy podjęcia pracy, podjęcia innego zatrudnienia, incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych sytuacji wymagających podjęcia działań przez pracownika socjalnego.

5. Pracownicy Działu są zobowiązani do udzielania pracownikowi socjalnemu każdorazowo informacji dotyczących osoby zgłoszonej przez niego do uczestnictwa w PSU, w szczególności informacji o wysokości osiągniętego wynagrodzenia bądź wypłaconych świadczeń (dotyczy umów zlecenia i prac 10-godzinnych), formie zatrudnienia oraz informacji mających wpływ na dokonanie oceny funkcjonowania zawodowego osoby bezrobotnej w zakresie realizacji warunków zawartych umów w ramach poszczególnych komponentów Programu PSU.

6. Dział Administracyjny i Obsługi Prac Społecznie Użytecznych zajmuje się obsługą administracyjno-księgową zadania, kierowaniem grupami pracowników zatrudnionych w ramach Programu PSU, nadzorem nad prawidłowym wykonaniem zleconych prac, organizowaniem pracy w grupach roboczych itp.


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-18 13:48 dodanie artykułu
2 2011-03-03 10:36 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-02-14 14:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok