:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Administracja MOPS artykuł wyświetlony 4281 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-02-14 14:39

Dział Księgowości


GŁÓWNY KSIĘGOWY (GK)


Marzena WOJTYŁA


kontakt telefoniczny : 033 4995659


1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.
2. Główny Księgowy pomaga Dyrektorowi w prowadzeniu spraw finansowo-księgowych Ośrodka oraz odpowiada służbowo przed Dyrektorem za wyniki w powierzonym zakresie działania i wszelkie podjęte decyzje.
3. Główny Księgowy kieruje, nadzoruje, koordynuje, inicjuje, interweniuje, analizuje i kontroluje prace w pełnym zakresie merytorycznego działania podległych mu komórek:

- Dział Księgowości,

- Zespół Płac
Kierownik: Barbara SZOSTOK
kontakt telefoniczny: 33 4995665,

- Zespół ds. Windykacji
Kierownik: Anna BRAŃKA-BAKALARSKA
kontakt telefoniczny: 33 4974278.DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (DK)


KIEROWNIK: Marianna WÓJCIK


kontakt telefoniczny: 33 4995647


1. Działem Księgowości kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
2. Do merytorycznych zadań Działu Księgowości należy:
a) zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,
b) dostarczanie danych niezbędnych do planowania działalności, podejmowania
prawidłowych decyzji,
c) zapewnienie prawidłowości, terminowości oraz zgodności sprawozdań składanych na
zewnątrz,
d) nadzór nad prowadzeniem kasy w oparciu o obowiązujące przepisy,
e) prowadzenie rachunkowości w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji
ekonomicznych, w tym:
- doskonalenie organizacji księgowości,
- sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
- przeprowadzanie inwentaryzacji środków majątkowych,
- sporządzanie list płac,
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
- rozliczanie gospodarki magazynowej,
- prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej,
- terminowe rozliczanie z budżetem,
- sporządzanie bilansów,
- sporządzanie rocznych planów finansowych,
- należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz
sprawozdań finansowych,
- prowadzenie ewidencji należności przeterminowanych,
- kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania
egzekucyjnego,
- sporządzanie tytułów wykonawczych oraz opracowywanie zarządzeń w tym
zakresie,
- windykacja zleconych wierzytelności Ośrodka od osób fizycznych,
- obsługa finansowa PFRON,
- obsługa finansowa projektów unijnych,
f) ścisła współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.


Kontakt telefoniczny z DK:

- KASY Ośrodka:
33 4995614, 33 4995678
(czynna codziennie od godz. 11:00 do godz. 14:00),

- DOCHODY:
33 4974274 (w tym zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny)

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej należy wpłacać na rachunek bankowy nr:
26 1240 4142 1111 0000 4830 0236
z adnotacją kto wpłaca lub za kogo – imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz tytuł wpłaty,

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu pozostałych dochodów należy wpłacać na rachunek bankowy nr:
31 1240 4142 1111 0000 4827 8418
z adnotacją kto wpłaca lub za kogo – imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz tytuł wpłaty,

- WYDATKI :
koszty i wydatki: 33 499 5658
obsługa finansowa projektów unijnych: 33 499 5658
realizacja przelewów bankowych oraz likwidacja faktur, obsługa finansowa PFRON, ewidencja majątku MOPS: 33 499 5647

Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym należy wpłacać na rachunek bankowy nr:
53 1240 4142 1111 0000 4825 8234
z adnotacją kto wpłaca lub za kogo – imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz tytuł wpłaty,

ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI (ZW)


1. Zespołem ds. Windykacji kieruje Kierownik Zespołu podlegający bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
2. Zespół ds. Windykacji rozpatruje wnioski Zobowiązanych w zakresie ulg w spłacie należności wynikających z ustaw realizowanych przez MOPS.
3. Tryb postępowania w zakresie prowadzenia windykacji należności budżetowych określa Regulamin Windykacji Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku – Białej.
4. Do merytorycznych zadań Zespołu ds. Windykacji należą w szczególności:
1) dochodzenie należności budżetowych z tytułu:
a) nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPS,
b) odpłatnej pomocy w formie schronienia,
c) opłat rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
d) przyznania pomocy pod warunkiem zwrotu
2) dochodzenie należności budżetowych od dłużników alimentacyjnych,
3) monitoring i bieżąca weryfikacja stanu zadłużenia dłużników,
4) przygotowywanie upomnień, tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
5) weryfikacja wpłat dokonywanych przez dłużników MOPS,
6) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MOPS,
7) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
8) współpraca z Urzędami Skarbowymi, Wydziałem Dochodu Budżetu Urzędu Miasta w Bielsku – Białej, Komornikami Sądowymi w zakresie zadań należących do Zespołu,
współpraca z Komornikami Sądowymi w zakresie dochodzenia należności z tytułu prowadzonej przez komornika egzekucji z ruchomości i nieruchomośc


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-18 14:00 dodanie artykułu
2 2013-02-14 14:39 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok