:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 1974 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2013-02-07 12:49

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku -Białej mieści się przy ulicy 1-go Maja 17a. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Ponadto informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

- sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych: 33 49742264 do 266 i 33 4974275,

- sprawy dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 33 4974261 i 33 4974263,

- wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: 33 4974262,

- kierownik Cecylia Pajor: 33 4974260

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania
i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o:
- ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r.
poz. 3).
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010r. nr 123 poz. 836 ze zm.).


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

Uprawnieni do świadczeń rodzinnych i dodatków do tego zasiłku

- rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka,
- opiekun faktyczny dziecka,
- osoba ucząca się – tj. osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym
lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,
- nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
2. dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie,
3. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego
na własne dziecko,
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoba samotnie wychowującą dziecko to: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, jeżeli nie wychowuje wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę,
nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł. Do ustalania dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie
z urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy to osób będącymi prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych,
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
wysokości 400 zł miesięcznie,
- samotnego wychowywania dziecka - przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka
od drugiego z rodziców ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, jeżeli oboje rodziców osoby uczącej się nie żyją.
Wysokość dodatku:
- 170zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci,
- 250zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
nie więcej niż 500 zł. na wszystkie dzieci.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wysokości 60 zł miesięcznie do ukończenia 5 roku życia i 80 zł miesięcznie do ukończenia 24 roku życia,
- rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - jednorazowo 100 zł na dziecko,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje: w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie albo w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 50 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 27.04.2010r. nr LIV/1245/2010 zmienioną uchwałą z dnia 29.05.2012r. nr XIX/473/2012 podwyższono kwoty następujących dodatków do zasiłku rodzinnego do dnia 31.10.2018r.:
- z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – o kwotę 50 zł miesięcznie na trzecie
i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – o kwotę 100 zł na każde dziecko bez względu na jego wiek,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – o kwotę 70 zł na każde dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („BECIKOWE”)

- przysługuje ojcu, matce albo opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi fatycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922zł,
- zapomoga ta przysługuje w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko,
- wniosek o wypłatę zapomogi (zał. nr 24) musi być złożony w terminie 12 miesięcy
od dnia narodzin dziecka lub w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką
albo przysposobienia,
- zapomoga przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy to osób będącymi prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem
01 stycznia 2013r.
oraz objęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego przed dniem 01 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana jest bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu.

Na mocy uchwały nr XIX/472/2012 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 29.05.2012r. przyznawana jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia trojga lub więcej żywych dzieci podczas jednego porodu. Powyższa zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Bielska – Białej bez przerwy
przez 9 miesięcy przed dniem narodzin i w dniu złożenia wniosku o zapomogę. Uprawnionymi do zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego pozostają dzieci. Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu rodziny uprawnionej
w wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku narodzin dzieci, na każde dziecko urodzone po dniu 1 listopada 2011r. Wniosek
o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dzieci.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała
przed 21 rokiem życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie i nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne

Od dnia 01.01.2013r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również osobie innej niż spokrewniona
w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Od dnia 01.01.2013r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623zł. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

a) obywatelom polskim,
b) cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
albo przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenia się, pobyt rezydenta długoterminowego,
- przebywającym na terytorium w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy
lub ochrony zupełnej
jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
- do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- albo 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu
poza granicami RP, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty: 725zł/osobę w rodzinie. Przyznawane są w wysokość bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500zł dla osoby uprawnionej. Świadczenia
te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku
do końca września roku następnego.


DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH:

podejmowane są w przypadku:
- złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

dotyczą:

1. ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej (tzw. wywiad alimentacyjny) celem przekazania ww. informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przez komornika sądowego,
2. podejmowania działań w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, w tym - zobowiązania dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,

3. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący prawy oraz odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odmowy wykonania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu
lub przygotowaniu zawodowym dorosłych:
- wydania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,
4. przygotowania wniosków do starosty o zwrot dłużnikowi prawa jazdy, w przypadku gdy:
- dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, podejmie pracę, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez Urząd Pracy oraz potwierdzenia, ze dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się
w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów,
- nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych :

1. informuje Sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne,
2. informuje komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach,
3. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym
oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego,
4. w sprawach o roszczenia alimentacyjne może wytaczać powództwa na rzecz obywateli.
5. informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Załączniki z rozporządzenia dotyczącego świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opracowane druki można pobrać poniżej następującego spisu treści:

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (załącznik nr 2),
3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (załącznik nr 3),
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 4),
5. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 5),
6. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6),
7. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 7),
8. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 8),
9. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 9),
10. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (załącznik nr 10),
11. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (załącznik nr 11),
12. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym (załącznik nr 12),
13. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 13),
14. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 14),
15. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (dla dzieci urodzonych po dniu 01.01.2013r.) (załącznik nr 15),
16. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – „BECIK” (dla dzieci urodzonych przed dniem 01.01.2013r.) (załącznik nr 15A),
17. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (załącznik nr 16),
18. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (załącznik nr 17),
19. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (załącznik nr 18),
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
20. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA załącznik nr 1),
21. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (FA załącznik nr 2),
22. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (FA załącznik nr 3),
23. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (FA załącznik nr 4),
24. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (FA załącznik nr 5),
25. Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (FA załącznik nr 6),
26. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (FA załącznik nr 7),
27. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (FA załącznik nr 8).


Lista załączników do artykułu :

  fa_zal_nr_4.pdf B
  fa_zal_nr_5.pdf B
  fa_zal_nr_6.pdf B
  fa_zal_nr_7.pdf B
  fa_zal_nr_8.pdf B

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 1970-01-01 01:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2006-05-18 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2006-11-30 10:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2007-03-20 10:50 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2007-05-07 12:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2007-07-06 14:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2007-07-09 09:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2007-07-09 09:47 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2007-07-09 13:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2007-07-09 13:50 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2007-07-31 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2007-11-05 12:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2008-03-19 12:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2008-07-15 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2008-12-08 09:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2009-03-30 13:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2009-09-01 10:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2009-09-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2009-09-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2010-04-02 11:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2010-09-07 09:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2010-09-07 09:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
23 2011-08-09 07:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
24 2012-01-09 10:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
25 2012-01-09 10:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
26 2012-01-09 10:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
27 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
28 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
29 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
30 2012-02-07 13:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
31 2012-05-15 10:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
32 2012-09-11 11:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
33 2012-09-11 11:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
34 2013-01-18 15:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
35 2013-02-07 12:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
36 2013-02-07 12:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
37 2013-02-07 12:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
38 2013-02-07 13:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
39 2013-02-07 13:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
40 2013-02-07 13:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
41 2013-02-07 13:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
42 2013-02-07 13:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
43 2013-02-07 14:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
44 2013-08-22 14:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
45 2013-11-13 14:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
46 2015-01-30 08:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
47 2015-02-11 10:15 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
48 2015-04-08 13:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
49 2015-04-08 13:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
50 2015-04-09 14:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
51 2015-09-23 11:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
52 2015-09-23 12:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
53 2015-09-23 12:54 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
54 2016-01-04 11:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
55 2016-01-04 11:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
56 2016-01-12 14:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
57 2016-03-15 14:50 zmiana treści Wizja Net Wizja Net
58 2016-03-15 16:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
59 2016-03-17 10:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
60 2016-03-21 14:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
61 2016-03-22 09:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
62 2016-03-24 12:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
63 2016-04-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
64 2016-05-04 14:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
65 2016-06-14 10:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
66 2016-08-05 09:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
67 2016-08-05 09:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
68 2016-08-08 09:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
69 2017-08-01 14:20 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
70 2017-08-01 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
71 2017-08-02 13:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
72 2017-08-24 14:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
73 2017-10-26 10:58 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
74 2017-11-15 13:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
75 2017-11-22 11:29 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok