:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 3928 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2012-09-26 09:27

Dział Pieczy Zastępczej


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy w szczególności należy:

- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępcze niezawodowej, zawodowej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka ;
- kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia;
- organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
- zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez przydzielenie rodzinie zastępczej koordynatora pieczy zastępczej, organizowanie Grupy Wsparcia, pomocy wolontariuszy, specjalistycznego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą i ich dzieci oraz dzieci przebywających w tych rodzinach;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;
- dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do dalszego pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
- zgłaszanie do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- realizacja należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej;
- prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka;
- ustalanie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu pieczy zastępczej;
- realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca te rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Rodzinna piecza zastępcza.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póź.zm.) są:
Rodzina zastępcza:
- spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna, wstępni lub rodzeństwo dziecka;
- niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – tworzą ja małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
- rodzinny dom dziecka - tworzą go tworzą ja małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;

Zadania rodziny zastępczej:
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5) zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6) zapewniają ochroną przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Świadczenia dla rodzin zastępczych:

Od stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prowadzącemu ro0dzinny dom dziecka, na każde dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80 % tych kwot.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka, a rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie.
Ponadto starosta może przyznać rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinasowanie na pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego (rodzinny dom dziecka – świadczenie obligatoryjne), a rodzina zastępcza zawodowa może raz do roku otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu mieszkania – domu ( rodzinny dom dziecka – świadczenie obligatoryjne).

Instytucjonalna piecza zastępcza.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3) interwencyjnego ośrodka – preadopcyjnego.

Do placówek kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej kieruje nieletnich do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skład którego wchodzi: Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku – Białej, ul. Lompy 7, Domu Dziecka przy ul. Lompy 9, Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24.

Do skierowania do placówki wymagane są następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot – aktu zgonu zmarłego rodzica,
- orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
- dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
- informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.


Lista załączników do artykułu :

  kwestionariusz.doc 98 KB
  oswiadczenie_o_dochodach_dziecka_druk.doc 55.5 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-24 13:30 dodanie artykułu
2 2009-01-02 10:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2012-09-26 09:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-09-03 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-02-25 09:48 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2014-08-20 08:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-09-16 10:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-01-08 09:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-03-04 15:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2015-03-04 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2015-04-30 08:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2015-06-23 10:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2015-07-02 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2015-12-16 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2015-12-16 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2015-12-30 09:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2016-01-18 11:33 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2016-02-17 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2016-03-18 13:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2016-12-23 09:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2016-12-28 08:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2017-10-26 08:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok