:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 4705 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2011-03-03 11:26

Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zespół oferuje pomoc w formie specjalistycznej pracy socjalnej indywidualnej
i grupowej, poradnictwa i psychoedukacji osobom i rodzinom z problemem uzależnień oraz współuzależnienia, a także z problemem przemocy w rodzinie.


Wobec osób z problemem uzależnień pracownicy socjalni Zespołu podejmują działania
w zakresie:


- informowania i wyjaśniania zagadnień uzależnienia od alkoholu,
- identyfikowania klientów z problemem alkoholowym,
- określania rozmiarów problemu,
- mobilizowania do jego rozwiązywania przez udział w oferowanych formach psychoedukacji i terapii,
- nadzorowania i wspierania w zdrowieniu,
- pracy socjalnej z najtrudniejszymi klientami – osobami nie utożsamiającymi się ze swoimi problemami alkoholowymi i ich rodzinami (Program Intensywnego Motywowania do Terapii PIMT – praca metodą grupową ),
- podejmowania interwencji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) poprzez kierowanie wniosków o zdiagnozowanie i zobowiązanie do terapii uzależnień klientów, którzy odmówili podjęcia leczenia odwykowego;
w związku z prowadzonym postępowaniem przez GKRPA pracownicy Zespołu rozeznają sytuację osób i rodzin nie korzystających z pomocy MOPS,
- współpracy z lokalnymi placówkami odwykowymi poprzez kierowanie klientów na terapię oraz monitorowanie ich udziału w leczeniu odwykowym, a w przypadku przerwania przez nich terapii – ustalanie przyczyn w ich środowisku zamieszkania,
- kierowania absolwentów terapii do prac społeczno-użytecznych, co przyczynia się do rozwoju ich trzeźwości i ułatwia poprawne funkcjonowanie w rolach społecznych,
- współpracy z innymi działami Ośrodka, celem uszczelnienia systemu dystrybucji pieniędzy z budżetu pomocy społecznej przez ograniczenie wypływu środków przeznaczanych na alkohol.


Wobec członków rodzin z problemem alkoholowym prowadzona jest indywidualna praca socjalna, podczas której udzielana jest pomoc w formie:

- informowania i edukowania o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie alkoholowej,
- uczenia właściwego postępowania z uzależnionym członkiem rodziny,
- zapoznania z procedurami prawnymi pomocnymi w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom towarzyszącym alkoholizmowi - przemocy domowej i zaniedbaniom wobec dzieci,
- możliwości kontaktu z przedstawicielami środowiska lokalnego, m.in. dzielnicowymi, księżmi, absolwentami terapii współuzależnień i ofiar przemocy.

Wobec osób uwikłanych w przemoc Ośrodek oferuje pomoc w zakresie:

- wsparcia psychologicznego i społecznego dla osób doznających przemocy,
- informowania i edukowania o mechanizmach przemocy domowej,
- uczenia nowych zachowań,
- informowania o możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie (instytucje pomagające osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, procedury prawne),
- interwencji w środowisku,
- pracy socjalnej z osobami stosującymi przemoc,
- możliwości udziału osób stosujących przemoc w zajęciach prowadzonych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego,
- współpracy z Policją w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.Pracownicy Zespołu organizują i prowadzą także działania na rzecz pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS, w formie:

- konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
- poradnictwa dotyczącego problemów uzależnień i przemocy oraz metodyki pracy
z rodzinami dotkniętymi tymi problemami,
- wsparcia zawodowego,
- organizowania i prowadzenia szkoleń na temat uzależnień i przemocy,
- prowadzenia bazy danych o ośrodkach terapii,
- pozyskiwania materiałów informacyjnych i prowadzania biblioteczki dla pracowników socjalnych w zakresie problematyki uzależnień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w rozwiązywaniu problemów uzależnień.
W związku z tym w 2007r. został uruchomiony TELEFON "NIEBIESKA LINIA" (33/811-99-00) czynny codziennie w godzinach od 16:00 do 22:00

Skierowany jest on do:
- osób doświadczających przemocy w rodzinie
- świadków przemocy domowej
- sprawców przemocy
- osób, których członkowie rodzin nadużywają alkoholu+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-25 12:12 dodanie artykułu
2 2011-03-03 11:26 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok