:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Mieszkania przejściowe artykuł wyświetlony 6337 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2010-03-01 07:43

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

 43-382 BIELSKO-BIAŁA
ul. Wapienicka 34
tel. ( 033 ) 4979659
tel.kont. ( 033 ) 4987409Liczba miejsc :
32 pokoje - ok.65 miejsc

Godziny funkcjonowania :
codziennie , całodobowo .Kategoria klientów :
bezdomni i pozbawieni schronienia :
osoby i rodziny , które wcześniej przebywały :
* w Domu dla Bezdomnych
* w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
* w Domu Pomocy Społecznej
* usamodzielniający się wychowankowie którzy nie
mogą liczyć na pomoc osób zobowiazanych do
alimentacji opuszczających :
a/ rodzinę zastępczą
b/ placówkę opiekuńczo wychowawczą
c/ dom pomocy społecznej
d/ schronisko dla nieletnich
e/ zakład poprawczy
f/ specjalny ośrodek szkolno wychowawczy
* inne osoby lub rodziny zgłoszone przez Komisję
Mieszkalnictwa w porozumieniu z Komisją
Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej po
Uprzednim przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego przez pracownika socjalnego
MOPS ,
Osoby i rodziny ubiegające się o przydział „ mieszkań przejściowych ” powinny spełniać warunki określone w
„ Regulaminie przydziału mieszkań przejściowych „
stanowiącego Załącznik nr 3 do Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezdomności. ( w załączeniu)

Formy pomocy :
opieka stacjonarna
- zapewnienie schronienia
- praca socjalna
- usamodzielnienieZasady przyjęć :
na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Odpłatność :
Obowiązuje wg stawek określonych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 26 i uwarunkowany jest od ilości zajmowanych pomieszczeń i zamieszkujących w nich osób .

Zasady pobytu:
W budynku Mieszkań przejściowych obowiązuje „ Regulamin porządku domowego „ ustalony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o Ustawę z dn.2lipca 1994 r „ o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych ” ( Dz.U.nr 105 z 1994 r ,; poz.509 oraz porozumienia pomiędzy MOPS a ZGM z dn.27.02.2001 r. w sprawie zasad kwaterowania ,eksploatacji i kosztów utrzymania mieszkań przejściowych przy ul. Wapienickiej 34 w Bielsku-Białej. ( w załączeniu )


Inne:
Informacji na temat mieszkań przejściowych, przydziału ,zasad pobytu ,udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej ul. K. Miarki 11
–tel. ( 033) 4987400 do 03


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 3 do Gminnego Programu Przeciwdziałania BezdomnościR E G U L A M I N

PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ PRZEJŚCIOWYCH


Organizowanie pomocy w formie schronienia należy do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy (art. 10 ust.2 p.1 ustawy o pomocy społecznej). Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach (art. 14 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

I. Krąg wychowanków uprawnionych do mieszkań przejściowych:
Usamodzielniający się wychowankowie, którzy nie mogą liczyć na pomoc osób zobowiązanych do alimentacji opuszczający:

a/ rodzinę zastępczą
b/ placówkę opiekuńczo-wychowawczą
c/ dom pomocy społecznej
d/ schronisko dla nieletnich
e/ zakład poprawczy
f/ specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

1. Dochód wychowanka uniemożliwia wynajęcie własnego mieszkania.

2. Oczekuje na przydział lokalu z zasobów ZGM.

3. Wychowanek nie ma możliwości powrotu do miejsca stałego zameldowania z uwagi na jego brak, patologię rodziny, agresję itp.

4. Uzyskał(a) pozytywną opinię dot. postawy i współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów w okresie pobytu w placówce, rodzinie zastępczej (dot. m.in. problemów uzależnień jak również postępowania w sprawach karnych).

II. Mieszkania przejściowe – osoby uprawnione:

1. Osoby i rodziny, które wcześniej przebywały:

– w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni
– w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
– w Domu Pomocy Społecznej

pod warunkiem, że osoby lub rodziny :

1) przebywały w tych placówkach przez okres dłuższy niż określony w Regulaminach tych placówek,
2) posiadają regularne źródło dochodu, pozwalające na ponoszenie opłat za mieszkanie przejściowe,
3) złożyły wniosek o przydział mieszkania komunalnego i jest on pozytywnie zweryfikowany,
4) nie mają możliwości wynajęcia mieszkania,
5) uzyskały pozytywną opinię pracownika socjalnego odnośnie postawy i współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów lub problemów rodziny w trakcie pobytu w tych placówkach (dot. m.in. problemów uzależnień, bezrobocia).

III. Inne osoby lub rodziny zgłoszone przez Komisję Mieszkalnictwa w porozumieniu z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS, spełniające warunki zawarte w pkt. II ppkt. 2-5.

IV. Realizacja pomocy.
1) Przyznanie pomocy w formie schronienia w mieszkaniu przejściowym następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS na wniosek zainteresowanej osoby ( rodziny ).
2) Okres korzystania z tej formy pomocy obejmuje czas oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego nie dłużej jednak niż 2 lata.
3) W szczególnie uzasadnionych okolicznościach czas pobytu w mieszkaniu może zostać przedłużony.
4) Decyzja, o której mowa w pkt. 1 stanowi podstawę do zameldowania osoby (rodziny) na czas określony.
5) Brak aktywności w rozwiązywaniu swoich problemów lub niespełnianie warunków wymienionych w pkt. I i II w czasie pobytu może spowodować uchylenie decyzji przyznającej lokal.


V. Ogólne warunki dotyczące pobytu i opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

1) Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją lokalu, zgodnie z postanowieniem wyrażonym w decyzji Dyrektora MOPS.
2) Opłatę ustala się na poziomie czynszu socjalnego i kosztów zużycia mediów.
3) Osoby korzystające ze schronienia w mieszkaniu przejściowym są zobligowane do przestrzegania regulaminów porządkowych.
4) Prawo pobytu w lokalu mieszkalnym mają wyłącznie osoby uprawnione.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
Na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. „ o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych ” ( Dz .U. nr 105 z 1994 r,poz 509) oraz
porozumienia pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 27.02.2001 r. w sprawie zasad
kwaterowania ,eksploatacji i kosztów utrzymania mieszkań przejściowych przy ul. Wapienickiej 34 w Bielsku-Białej ,ustala się następujące zasady
porządku domowego :

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Mieszkaniec zobowiązany jest używać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem ,dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania ,takie klatki schodowe ,korytarze ,suszarnie ,pralnie, łazienki.
2. Użytkownik obowiązany jest utrzymywać przyznany lokal we właściwym stanie sanitarnym i technicznym.
3. Bez zgody zarządcy nie wolno w przydzielonym lokalu oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania dokonywać jakichkolwiek przeróbek lub przebudowy.
4. Użytkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić zarządcy lokal w celu dokonania oceny sposobu jego eksploatacji ,dokonania przeglądów technicznych, przeciwpożarowych, sanitarnych , oraz w celu dokonania napraw w zakresie nie obciążającym użytkownika , a także wykonania napraw obciążających go , jeżeli mimo uprzedniego wezwania użytkownik nie wykona tych napraw w terminie wyznaczonym przez zarządcę.
5. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożących bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w budynku zarządca jest uprawniony do wejścia do lokalu nawet w czasie nieobecności użytkownika i osób w nim zamieszkałych.

II. ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI :

1. W ciągu całej doby mieszkańcy winni zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju współmieszkańców , a w godz. Od 22.00 – 6.00 zachowywać ciszę nocną.
2. Spożywanie napojów alkoholowych w bramach domu ,na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania jak również w bezpośrednim otoczeniu budynku jest zabronione.
3. Zabrania się zanieczyszczania terenów nieruchomości oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców.
W szczególności zabrania się :
a) wystawiania mebli ,sprzętów i innych przedmiotów w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku, tj. korytarzach ,przejściach
b) pozostawiania zbiorników z nieczystościami na klatkach schodowych , korytarzach , bądź w innych miejscach do tego nie przeznaczonych,
jak również umieszczania w oknach przedmiotów oszpecających wygląd domu,
c) wylewania bądź wyrzucania nieczystości z okien,
d) trzepania z okien odzieży , pościeli , itp.
e) Wywieszania z okien ociekającego prania
f) Używania w pokojach grzałek , piecyków , kuchenek oraz innych urządzeń mogących stanowić zagrożenie p.poż
4. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych i lokali użytkowych należy wyrzucać do zbiorników specjalnie do tego przeznaczonych w taki
sposób by nie zanieczyszczać otoczenia zbiorników.
5. Skrzynki na kwiaty ,doniczki , itp. umieszczone na parapetach powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem .Podlewanie kwiatów winno odbywać się w taki sposób , aby woda nie przeciekała na niższe piętra lub na ulicę.
6. Założenia na zewnątrz budynku anteny telewizyjnej , satelitarnej czy radiowej wymaga zgody organu budowlanego , wyrażonej w formie decyzji.
7. Instalowanie wysięgników wystających poza gabaryt okna jest niedozwolone.
8. Zabronione jest wyrzucanie do zlewów , misek klozetowych odpadów oraz przedmiotów mogących spowodować zatkanie przewodów kanalizacyjnych.

III. ZASADY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE PRALNI I SUSZARNI :

1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pralnie i suszarnie może korzystać każdy najemca w kolejności uzgodnionej z innymi najemcami i gospodarzem domu.
2 . Po ukończeniu prania korzystający z pralni jest obowiązany sprzątnąć pomieszczenie pralni oraz je przewietrzyć.
3. W suszarniach i pralniach nie wolno przechowywać żadnych przedmiotów .

IV. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA :

1. Każdy mieszkaniec ma prawo do :
- prywatności
- spokoju i bezpieczeństwa
- niezależności
- korzystania ze wszystkich wspólnych pomieszczeń i urządzeń w sposób określony regulaminem
- pełnej informacji nt. funkcjonowania domu i obowiązujących w nim zasad i regulaminów.
2. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest przestrzegać regulaminu porządkowego oraz zasad współżycia społecznego.
W szczególności zobowiązany jest do :
- regularnego i terminowego uiszczania opłat czynszowych
- zachowania ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 6.00
- zgodnego z regulaminem korzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytkowania.
- Szanowania i dbania o powierzony lokal a także pomieszczenia wspólnego użytkowania i ich wyposażenia
- utrzymywania w czystości i porządku mieszkania oraz innych pomieszczeń wspólnego użytkowania
- oszczędnego używania energii elektrycznej ,gazowej, zimnej i ciepłej wody
- zgłaszania gospodarzowi domu zauważonych usterek i awarii
- pokrywania kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej w substancji budynku z winy mieszkańca
- potwierdzenie własnoręcznym podpisem w protokole zdawczo – odbiorczym stanu wyposażenia lokali przejętego do użytkowania .
3. Na terenie domu zabrania się posiadania bądź przechowywania zwierząt , których obecność zakłócałaby porządek domu bądź ograniczała innych
mieszkańców w prawie do spokoju i bezpieczeństwa.
4. W godzinach ciszy nocnej na terenie domu mogą przebywać jedynie osoby posiadające dokument stwierdzający prawo pobytu .
5. Inne osoby nie posiadające prawa pobytu w uzasadnionych przypadkach mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych tylko po uprzednim zgłoszeniu tego faktu gospodarzowi budynku i uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001 r


D Y R E K T O R
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Joanna Dworniczek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 4
do Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności


R E G U L A M I N
przyznawania pomocy w formie schronienia w samodzielnych
lokalach mieszkalnych dla osób i rodzin bezdomnych
w ramach Programu Mieszkań do Remontu
I. Postanowienia ogólne:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ustala w niniejszym Regulaminie zasady przyznawania pomocy w formie schronienia w samodzielnych lokalach mieszkalnych osobom i rodzinom bezdomnym w ramach programu „mieszkanie do remontu”.
2. Użyta w niniejszym Regulaminie nazwa „mieszkanie do remontu” oznacza lokal mieszkalny o obniżonym standardzie wymagający remontu wg protokołu typowania robót, będący w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, który zostaje przekazany na podstawie umowy najmu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na okres 12 miesięcy pod warunkiem wykonania remontu w wyznaczonym terminie z przeznaczeniem na schronienia dla bezdomnych.


II. Kryteria przyznawania pomocy w formie schronienia w samodzielnych lokalach mieszkalnych:

Pomoc w formie schronienia w samodzielnym lokalu mieszkalnym mogą otrzymać osoby i rodziny bezdomne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Przebywały w Domu dla Bezdomnych lub Noclegowni powyżej 6 m-cy i w tym czasie przestrzegały Regulaminu Domu lub Noclegowni oraz aktywnie współdziałały z pracownikiem socjalnym przy rozwiązywaniu swoich problemów.
2. Posiadają regularny dochód gwarantujący choćby minimalny udział własny w kosztach remontu lub wyposażenia lokalu mieszkalnego oraz bieżące utrzymanie lokalu (zdolność do ponoszenia opłat za czynsz, energię, itp.).
3. Złożyły w ZGM wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
4. Nie mają innych niż „mieszkanie do remontu” możliwości otrzymania lokalu mieszkalnego.
5. Uzyskały pozytywną opinię pracownika socjalnego dotyczącą postawy społecznej i zdolności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.


III. Realizacja pomocy.

1. Przyznanie pomocy w formie schronienia w samodzielnym lokalu mieszkalnym następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS, na wniosek zainteresowanej osoby (rodziny).
2. Okres korzystania z pomocy w formie schronienia w samodzielnym lokalu mieszkalnym wynosi 12 miesięcy, natomiast w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony do 6 miesięcy.
3. Osoby i rodziny, które w ocenie pracownika socjalnego usamodzielniły się w stopniu umożliwiającym wstąpienie w samodzielny stosunek najmu użytkowanego lokalu mogą po upływie 6 miesięcy pobytu w lokalu ubiegać się o zawarcie umowy najmu na tenże lokal.IV. Ogólne warunki dotyczące pobytu i opłat za użytkowanie samodzielnego lokalu mieszkalnego:

1. Użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do ponoszenia opłat w związku z eksploatacją lokalu, zgodnie z postanowieniem wyrażonym w decyzji Dyrektora MOPS.
2. Osoba (rodzina) korzystająca ze schronienia w samodzielnym lokalu mieszkalnym jest zobowiązana do używania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Prawo pobytu w lokalu mieszkalnym mają wyłącznie osoby uprawnione.


V. Postanowienia końcowe.

1. MOPS zawiadamia ZGM o zakończeniu stanu bezdomności użytkownika lokalu mieszkalnego i wnioskuje o zawarcie umowy najmu bezpośrednio z użytkownikiem lokalu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 1 sporządzane jest w formie pisemnej na 14 dni przed wygaśnięciem umowy.

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-02-26 14:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2010-03-01 07:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-02-15 14:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2017-03-01 09:15 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok