:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dom Dla Bezdomnych artykuł wyświetlony 5374 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2010-03-01 07:42

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Stefanki 7
tel. ( 033 ) 4987409
tel.fax ( 033 ) 4987410Liczba miejsc :
95 ( w tym 8 miejsc –Noclegownia dla kobiet )

Godziny funkcjonowania :
całodobowo

Kategoria klientów :
bezdomni i pozbawieni schronienia :
- matki z dziećmi
- kobiety
- mężczyźni z ograniczoną zdolnością do samoobsługi

Formy pomocy :
opieka stacjonarna
- zapewnienie schronienia
- wyżywienie
- praca socjalna

Zasady przyjęć :
na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego

Dom przeznaczony jest dla osób i rodzin z terenu Bielska- Białej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach , doraźnie udziela się schronienia osobom z poza gminy .

Odpłatność :
Pobyt w domu dla bezdomnych jest odpłatny, uzależniony od dochodu osoby/ rodziny .
Pełny miesięczny koszt pobytu i wyżywienia w Domu wynosi 498,37 zł.( bez wyżywienia 370,27 zł.)
Odpłatność ustalona jest wg zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXVI/1132/2004 z dn. 16 listopada 2004 roku.

Nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu świadczeniobiorcy których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


Zasady pobytu:
w Domu obowiązuje mieszkańców przestrzeganie „Regulaminu Domu dla Bezdomnych” stanowiącego załącznik nr 2 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności. ( załącznik )

Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez inne osoby, zgodnie z obowiązującymi „zasadami odwiedzin w Domu dla Bezdomnych przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej” stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z dn. 24.01.2002 r. i Zarządzenia Wewnętrznego nr 7 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z dn.12.06.2002 r.

Inne:
Informacji na temat Domu dla Bezdomnych ,warunków przyjęć ,pobytu , poradnictwa itp. udzielają pracownicy Zespołu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11
–tel. ( 033) 49-95-642


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 2
do Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności


REGULAMIN DOMU DLA BEZDOMNYCH
w Bielsku-Białej ul. Stefanki 7


Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

Dom dla Bezdomnych, zwany dalej „Domem” wchodzi w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 2

1. Dom jest „ośrodkiem wsparcia” powołanym do realizacji postanowień Ustawy o pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a w szczególności: udzielania schronienia, pomocy w usamodzielnieniu się mieszkańców i ich integracji ze społeczeństwem (art. 2 pkt. 1, art. 13, art.14 Ustawy).
Przez mieszkańca Domu dla Bezdomnych rozumie się osoby samotne i rodziny.
2. Ze względu na zakres świadczonych usług „Dom” ma charakter stacjonarny.
3. „Dom” jest czynny całodobowo.

§ 3


1. Do zadań „Domu” należą w szczególności:
a) udzielanie tymczasowego schronienia osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie zapewnić sobie schronienia własnym staraniem,
b) zapewnienie skromnego wyżywienia,
c) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa,
d) pomocy w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.
2. Inne zadania „Domu” wynikające ze zgłoszonych potrzeb społecznych ustala i określa sposób ich wykonania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Rozdział II
Organizacja i zasady działania „Domu”


§ 4


„Dom” udziela schronienia w pierwszej kolejności osobom i rodzinom bezdomnym z terenu Bielska-Białej, które spełniają kryterium dochodowe określone w art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej i w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.


§ 5


Przyjęcie mieszkańca do „Domu” następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6


Okres pobytu w „Domu” wynosi do 6 miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony.

§ 7


Pobyt mieszkańca w „Domu” jest odpłatny.

§ 8


Wysokość i sposób pobierania odpłatności za pobyt w „Domu” określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji, w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej i Uchwałę Rady Miejskiej. Mieszkaniec „Domu” obowiązany jest terminowo wpłacać ustaloną opłatę za pobyt w :Domu” na zasadach określonych w decyzji.

§ 9


„Dom” zapewnia tymczasowe schronienie w pokojach wieloosobowych.

§ 10


Każdy mieszkaniec może korzystać z ogólnie dostępnych pomieszczeń „Domu” takich jak: jadalnia, pomieszczenia sanitarne i innych socjalnych zgodnie z przeznaczeniem i w czasie do tego przeznaczonym.

§ 11


Ogólnym miejscem wydawania i spożywania posiłków jest jadalnia. Posiłki wydawane są w „Domu” w godzinach dokładnie ustalonych.Rozdział III
Podstawowe prawa i obowiązki mieszkańca „Domu”


§ 12


Każdy mieszkaniec ma prawo do:
- godnego traktowania,
- uzyskiwania pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,
- spokoju i bezpieczeństwa na terenie „Domu”,
- niezależności,
- rozwoju osobistego,
- swobodnego kontaktu ze środowiskiem.

§ 13


Mieszkaniec „Domu” ma także prawo do pełnej informacji o usługach dostępnych na terenie „Domu” oraz organizacji życia w nim.

§ 14


Wszelkie informacje o mieszkańcu dotyczące jego spraw osobistych, będące w posiadaniu pracowników „Domu”, jego osobowa dokumentacja są poufne i dostępne tylko do niezbędnych celów urzędowych.

§ 15


Mieszkańcy „Domu” maja prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z personelem „Domu”, zapewniających realizację ich praw. Kierownik „Domu” w miarę możliwości zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania samorządu.

§ 16


Mieszkaniec „Domu” może przechowywać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe w depozycie.

§ 17


W „Domu” przestrzegana jest tajemnica korespondencji mieszkańców.

§ 18


Mieszkaniec „Domu” zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkańcami i personelem „Domu” w zakresie:
- zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 5.00,
- przebywania na terenie „Domu” osób odwiedzających w godzinach od 8.00. do 20.00,
- przebywania dzieci do lat 18-stu na terenie „Domu” w pomieszczeniach innych niż pokoje mieszkalne do godz. 20.00,
- bezwzględnego nakazu opiekowania się i troszczenia o dzieci do lat 18-stu na terenie i w obrębie „Domu” przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 19


Mieszkaniec „Domu” powinien szanować i dbać o jego mienie (wyposażenie, sprzęt).


§ 20


Mieszkaniec „Domu” obowiązany jest oszczędnie używać energii elektrycznej, gazowej i wody. Zabrania się używania prywatnych urządzeń elektrycznych i grzewczych (kuchenek, grzałek, grzejników) w pomieszczeniach „Domu”.


§ 21


Mieszkaniec zobowiązany jest pokryć koszty lub naprawić szkody, które wyrządził na terenie „Domu”, albo odpracować tę szkodę w wymiarze godzin określonym przez Kierownika „Domu”.

§ 22


Na terenie „Domu” i w jego obrębie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz przebywania mieszkańca w stanie wskazującym na ich spożycie.

§ 23


W przypadku naruszenia przez mieszkańca postanowień regulaminu „Domu” w zakresie:
- postanowień paragrafu 18 i 22 regulaminu,
- stwierdzenia marnotrawstwa przyznanego świadczenia w formie schronienia,
- celowego niszczenia i zabierania cudzego mienia,
- braku współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji,
- agresji słownej i fizycznej mieszkańca na terenie „Domu”

kierownik „Domu” lub osoba przez niego upoważniona może:
- udzielić mieszkańcowi upomnienia,
- nakazać mieszkańcowi natychmiastowe opuszczenie terenu „Domu” do czasu wydania decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ograniczeniu pomocy w formie schronienia do niezbędnego minimum,
- wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pozbawienie mieszkańca prawa pobytu w „Domu”.

§ 24


Przekroczenie trzech dni ciągłej nieobecności mieszkańca w „Domu” bez wcześniejszego poinformowania Kierownika „Domu” powoduje utratę miejsca. Mieszkaniec „Domu” o utracie miejsca zostaje zawiadomiony decyzją administracyjną Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 25


Mieszkaniec „Domu” zobowiązany jest wykonywać dyżury porządkowe na terenie i w obrębie „Domu” według ustalonego harmonogramu lub na polecenie Kierownika „Domu”.


Rozdział IV
Postanowienia końcowe


§ 26


Każdy mieszkaniec „Domu” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1

Zasady odwiedzin w Domu dla Bezdomnych
przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-BiałejZgodnie z Regulaminem Domu dla Bezdomnych ustala się następujące zasady odwiedzin w Domu dla Bezdomnych :

1. osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Domu codziennie w godzinach od 8.00
do 20.00 po uprzednim zgłoszeniu faktu odwiedzin personelowi Domu i dokonaniu wpisu
w książce odwiedzin.

2. Odwiedziny mogą odbywać się w pokojach mieszkańców lub – jeżeli wymagają tego
okoliczności - w innym , wskazanym przez dyżurujący personel Domu miejscu.

3. Zakazuje się odwiedzającym wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych
środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym na terenie Domu.

4. Wszelkie próby zakłócenia przez odwiedzających ładu i porządku Domu , zachowania
naruszające spokój i bezpieczeństwo mieszkańców skutkować będą wezwaniem do
opuszczenia Domu.

5. W sytuacji braku zastosowania się przez odwiedzającego do wezwania opuszczenia
Domu , celem przywrócenia ładu i porządku wzywana będzie Straż Miejska lub Policja.


6. Odwiedzający zobowiązani są do poszanowania mienia Domu , a w przypadku powstania
szkody z winy odwiedzającego do jej naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

7. W stosunku do osób nieprzestrzegających ustalonych zasad Kierownik Domu może
Wprowadzić ograniczenie co do czasu i miejsca odwiedzin lub całkowity ich zakaz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Bielsku-Białej z dnia 24.01.2002 r.w sprawie : odwiedzin w Domu dla Bezdomnych przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej
Zarządzam ,co następuje :


§ 1


Ustalam zasady obowiązujące podczas odwiedzin w Domu dla Bezdomnych przy
ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej określone w załączniku do niniejszego zarządzenia .


§ 2


Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.02.2002 r.Otrzymują :
1x Dom dla Bezdomnych
(tablica ogłoszeń)
1x a/a--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej z dnia 12.06.2002 r.
w sprawie : zmiany w załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1 z dnia 24.01.2002 r.
Zarządzam , co następuje :§ 1


Wprowadzam zmianę pkt.1 Załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24.01.2002 r . polegającą na tym , że po słowie „ odwiedzin ” dopisuje się słowa „ na podstawie zdeponowanego
na czas odwiedzin dokumentu tożsamości ” .
§ 2Zarządzenie obowiązuje od dnia 12.06.2002 r.


Otrzymują :
1 x Dom dla Bezdomnych
( tablica ogłoszeń )
1 x a/a

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-02-26 14:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2010-03-01 07:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-02-15 12:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2017-03-01 09:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok