:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Stypendia szkolne artykuł wyświetlony 2335 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2010-02-23 14:04

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Od września 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej rozpoczął realizację pomocy wynikającej z ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

Pomoc realizowana jest na wniosek strony w formie:

- Stypendium szkolnego
- Zasiłku szkolnego


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
nie może być większy niż kwota 351 zł.


Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
(druk zaświadczenia do wypełnienia dołączony do wniosku).

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

- uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,
- słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
zwanych w dalszej części „uczniem” .

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać od 01 września 2009r. do 15 września 2009r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie od 01 października 2009r. do 15 października 2009r.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.


Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego

Wysokość stypendium kształtuje się w granicach od 51,20 zł. do 128,00 zł. miesięcznie, uzależniona jest od kryterium dochodowego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników,
pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakup strojów sportowych.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:
- faktur
- rachunków imiennych
- dowodów wpłaty
- imiennych biletów
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu, jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy (czytelna)
- data wystawienia/sprzedaży
- nr dokumentu
- nazwa przedmiotu podlegającego refundacji
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar, itp.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego.


INFORMACJA


TELEFONY;

centrala – 0 33 4995600 wewn. 683
Bezpośredni – 0 33 4995683


TRZECIA TURA SKŁADANIA RACHUNKÓW I FAKTUR WYSTAWIONYCH NA WNIOSKODAWCĘ W TERMINIE:

OD 04 MAJA 2010r. DO 07 CZERWCA 2010r.REALIZACJA:

- PRZELEW NA KONTO NASTAPI W MIESIĄCU CZERWCU 2010r.
- WYPŁATY Z KASY MOPS W DNIU 15 CZERWCA 2010r.

STRONY PRZYJMUJEMY W GODZINACH:

Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 9:00 - 12:00 i 14:00 – 16:00
Środa 10:00o – 14:00
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek 7:30 – 13:00


PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO


- podręczniki

- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne,

- lektury szkolne, edukacyjne programy komputerowe, abonament internetowy od IX – VI, ,instrument muzyczny do nauki gry w szkole,

- artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister, torba lub plecak szkolny

- strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:
odzież sportowa: dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe,
spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry,
obuwie sportowe: tenisówki, halówki, trampki, adidasy
strój kąpielowy, czepek, klapki na basen

- wymagany regulaminem szkolnym strój szkolny

- strój ochronny na praktyki

- sprzęt komputerowy: np. komputer, monitor, drukarka

- biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko

- czesne za naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym:
korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie itp

- zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji

- zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji

- wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


UWAGA!


Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”
Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów.


Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nie edukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista i sportowa, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszo-komunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty


Druki wniosków o stypendium oraz zasiłek szkolny do pobrania na stronie BIP (poniżej)


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.doc 177 KB
  wniosek_o_przyznanie_zasilku_szkolnego.doc 68 KB
  zaswiadczenie.doc 24 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-01-01 00:00 dodanie artykułu
2 2005-04-22 10:18 zmiana treści
3 2006-03-20 11:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2009-07-08 12:02 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2009-07-27 07:47 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2009-07-27 07:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2009-07-28 14:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2009-10-06 11:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2009-12-15 10:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2010-02-23 14:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2010-03-24 14:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2010-04-29 09:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2010-07-20 08:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2010-07-20 08:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2010-10-27 10:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2011-01-10 09:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2011-03-17 11:54 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2011-04-05 12:47 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2011-07-01 10:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2011-07-01 10:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2011-08-18 08:37 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2011-10-13 10:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
23 2012-01-09 11:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
24 2012-03-20 13:54 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
25 2012-07-04 10:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
26 2012-09-26 12:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
27 2013-01-07 08:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
28 2013-03-18 11:20 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
29 2013-07-25 08:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
30 2013-07-25 08:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
31 2013-10-16 15:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
32 2014-01-15 07:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
33 2014-04-15 08:39 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
34 2014-07-28 10:01 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
35 2014-07-28 10:01 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
36 2014-10-16 09:39 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
37 2014-10-16 09:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
38 2015-01-08 09:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
39 2015-04-07 07:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
40 2015-08-03 08:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
41 2015-08-03 09:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
42 2015-10-01 11:20 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
43 2015-10-27 08:54 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
44 2016-01-12 08:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
45 2016-04-07 09:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
46 2016-07-11 13:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
47 2016-07-11 13:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
48 2016-10-10 10:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
49 2017-01-10 14:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
50 2017-02-28 12:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
51 2017-02-28 12:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
52 2017-04-10 08:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
53 2017-08-25 14:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
54 2017-11-22 11:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
55 2017-12-01 14:47 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok