:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 7504 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2009-07-08 09:47

Dział ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii


Dział ds. Programów, Projektów Unijnych, Badań i Strategii jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, w ramach której zadania realizują:


A) Biuro Projektu p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi”

Realizację rozpoczęto 2008 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII., Działanie: 7.1, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Czas trwania: lata 2008-2013. Projekt ,,Bielsko-Biała łączy ludzi” skierowany jest do osób bezrobotnych poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywna integracja realizowana jest przy wykorzystaniu instrumentów: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej. Na rzecz beneficjentów realizowana jest praca socjalna, mają oni również możliwość korzystania z zasiłków i brania udziału w Programie Prac Społecznie Użytecznych;


Kontakt: Biuro Projektu, ul. 1-go Maja 17a, tel. 033/497-42-94

Strona www: http://www.zaradni.euB) Klub Integracji Społecznej „Centrum”

Klub Integracji Społecznej „Centrum” (KIS) bierze aktywny udział w realizacji zadań na rzecz projektu p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi”. Działalność KIS-u ma na celu przede wszystkim reintegrację zawodową i społeczną beneficjentów Projektu, zakwalifikowanych do udziału
w zajęciach Klubu, m.in. poprzez: diagnozę potencjału społecznego, działania terapeutyczne
i edukacyjno-pomocowe, jak również organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

Kontakt: KIS, ul. Piastowska 4, tel. 033/819-24-95

Strona www: http://www.zaradni.eu

Program: link do programuC) Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla Wapienica

Program Aktywności Lokalnej (PAL) działający na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej na terenie Osiedla Wapienica stanowi integralną część Projektu p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi”,
a jego celem jest zaktywizowaniei zintegrowanie środowiska Osiedla Wapienica oraz budowanie związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społeczności lokalnej. W ramach realizacji PAL uruchomiono w Wapienicy Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, gdzie udzielane są porady prawne i socjalne, podejmuje się działania z zakresu animacji lokalnej, a także organizacji różnorodnych imprez o charakterze integracyjnym i sportowym. W działania PAL wpisał się również periodyk „Nasza Wapienica” – pierwszy, redagowany z myślą o mieszkańcach tego Osiedla;

Kontakt: PAL dla Osiedla Wapienica, ul Cieszyńska 365, tel. 033/499-64-50

Strona www: http://www.zaradni.euD) Program Aktywności Lokalnej dla Osiedla Śródmieście Bielsko

Program Aktywności Lokalnej (PAL) działający na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej na terenie Osiedla Śródmieście Bielsko, stanowi integralną część Projektu p.n.: „Bielsko-Biała łączy ludzi”, a jego celem jest zaktywizowanie i zintegrowanie środowiska Osiedla Śródmieście Bielsko oraz budowanie związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społeczności lokalnej. W ramach realizacji PAL dla Osiedla Śródmieście Bielsko przeprowadzana jest aktualnie diagnoza zasobów i potrzeb. Uruchomiony zostanie Punkt Poradnictwa Obywatelskiego, gdzie udzielane będą porady prawne
i socjalne. Ponadto, planuje się organizację debat społecznych i realizację działań z zakresu animacji lokalnej.

Kontakt: PAL dla Osiedla Śródmieście Bielsko, ul. 1-go Maja 17a, tel. 033/497-42-94

Strona www: http://www.zaradni.euE) Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych

W celu realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb tych osób, cykliczne dyżury prowadzi Doradca ds. osób niepełnosprawnych. Zadania przez niego realizowane, ukierunkowane są na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze społeczeństwem. W ramach realizowanych zadań, zapewniane jest poradnictwo i pomoc osobom niepełnosprawnym w zwiększeniu udziału w życiu społecznym, poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują wszystkim obywatelom.

Kontakt: Doradca ds. osób niepełnosprawnych,
ul. Karola Miarki 11, Pawilon B, tel. 033/499-56-79

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 8:30-12:30; Wtorek: 11:30-15:00;
Środa: 8:30-12:30; Piątek: 8:00-11:30;

Strona www: http://www.zaradni.eu

Program: link do programu
F) Sekcja ds. programów, analiz i badań

Do zadań Sekcji należy m.in. udział w opracowywaniu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Bielsku-Białej”, badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr pomocy
i integracji społecznej powiatu bielskiego, przygotowywanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Ponadto, Sekcja ds. programów, analiz i badań zajmuje się opracowaniem sprawozdań: z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, w oparciu o które MOPS wypełnia swoje statutowe zadania.

Kontakt: Sekcja ds. programów, analiz i badań, ul. 1-go Maja 17a, tel. 033/497-42-95G) Giełda Wolontariatu

Celem głównym Giełdy Wolontariatu jest szerzenie idei wolontariatu w środowisku lokalnym, poprzez pomoc na rzecz osób potrzebujących. Giełda Wolontariatu organizuje spotkania informacyjne, rekrutuje wolontariuszy wśród studentów uczelni wyższych, uczniów szkół średnich
i organizacji pozarządowych. Poza tym, organizuje bazę danych wolontariuszy i odbiorców pomocy wolontarystycznej.

Kontakt: Giełda Wolontariatu, ul. 1-go Maja 17a, tel. 033/497-42-68

Strona www: http://www.zaradni.eu

Program: link do programu
+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-07-08 09:47 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok