:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 4012 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2008-12-08 09:21

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy 1-go Maja 17a. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki od 8.00 do 16.00. Ponadto informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 033/4974261 do 266 oraz 033/4974277. Fax: 033/4974269, Kierownik 033/4974260.

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o:
- Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 881 ze zm.),
- Ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 2008 Nr 136 poz. 855)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy
lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

Uprawnieni do świadczeń rodzinnych

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się – tj. osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia
- nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie,

3) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej,
4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Osoba samotnie wychowującą dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.
Do ustalania dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Wysokość świadczeń rodzinnych w okresie od 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2009r.

Zasiłek rodzinny:

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką w wysokości 1.000 zł na dziecko do ukończenia przez nie pierwszego roku życia,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych,
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
w wysokości 400 zł miesięcznie,

- samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, jeżeli oboje rodziców
osoby uczącej się nie żyje.

Wysokość dodatku:
- 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł. na wszystkie dzieci,
- 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 500 zł. na wszystkie dzieci.

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wysokości 60 zł miesięcznie do ukończenia 5 roku życia i 80 zł miesięcznie do ukończenia 24 roku życia,

- rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - jednorazowo 100 zł na dziecko; wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego,

- podjęcia prze dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje:
w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie albo w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 50 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („BECIKOWE”)

- przysługuje ojcu, matce, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
- przyznaje się bez względu na dochód rodziny w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko,
- wniosek o wypłatę zapomogi musi być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie i nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielenie przez te instytucję świadczenia finansowane są częściowo lub całkowicie z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lud długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- osoba wymagająca opieki:
> pozostaje w związku małżeńskim,
> została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Od 1.10.2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
a) obywatelom polskim,
b) cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym albo przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenia
się, pobyt rezydenta długoterminowego,
- przebywającym na terytorium w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy
lub ochrony zupełnej

jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna*) :
- do ukończenia przez nią 18. roku życia,
- albo 25. roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

*bezskuteczna egzekucjaegzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP,
w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
- zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny wynosi: 725,00zł/osobę w rodzinie. Przyznawane są w wysokość bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00zł dla osoby uprawnionej na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku do końca września roku następnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy wypełnić i złożyć wraz z kompletem dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Świadczeń Rodzinnych w Bielsku – Białej.

Ponadto w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych osoba uprawniona może złożyć w MOPS w Bielsku – Białej wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.


DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH:

podejmowane są w przypadku:
- złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

dotyczą:

1. ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej dłużnika alimentacyjnego oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej (tzw. wywiad alimentacyjny) celem przekazania ww. informacji mających wpływ
na skuteczność prowadzonej egzekucji przez komornika sądowego,
2. podejmowania działań w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
w tym:
- zobowiązania dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
- przygotowania wniosków do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- sporządzania wniosków do starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych
lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika.
3. w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach tych robót, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy:
- złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,
4. przygotowania wniosków do starosty o zwrot dłużnikowi prawa jazdy, w przypadku gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, podejmie pracę, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Ponadto organ właściwy dłużnika:
1. rozpatruje wnioski w sprawie umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu osobie uprawnionej,
2. informuje Sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne,
3. informuje komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach,
4. przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym
oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego,
5. w sprawach o roszczenia alimentacyjne może wytaczać powództwa na rzecz obywateli.


WZORY ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania):

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. (załącznik nr 2a)
4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. (załącznik nr 3)
5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. (załącznik nr 4)
6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego(załącznik nr 5)
7. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - "becik" (załacznik nr 6)


Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_5.rtf 90.16 KB
  zalacznik_nr_1.pdf 303.58 KB
  zalacznik_nr_2.rtf 8.68 KB
  zalacznik_nr_2a.pdf 34 KB
  zalacznik_nr_3.pdf 44.58 KB
  zalacznik_nr_4.pdf 46.64 KB
  zalacznik_nr_6.doc 27.5 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 1970-01-01 01:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2006-05-18 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2006-11-30 10:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2007-03-20 10:50 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2007-05-07 12:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2007-07-06 14:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2007-07-09 09:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2007-07-09 09:47 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2007-07-09 13:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2007-07-09 13:50 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2007-07-31 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2007-11-05 12:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2008-03-19 12:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2008-07-15 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2008-12-08 09:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2009-03-30 13:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2009-09-01 10:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2009-09-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2009-09-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2010-04-02 11:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2010-09-07 09:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2010-09-07 09:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
23 2011-08-09 07:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
24 2012-01-09 10:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
25 2012-01-09 10:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
26 2012-01-09 10:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
27 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
28 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
29 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
30 2012-02-07 13:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
31 2012-05-15 10:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
32 2012-09-11 11:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
33 2012-09-11 11:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
34 2013-01-18 15:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
35 2013-02-07 12:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
36 2013-02-07 12:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
37 2013-02-07 12:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
38 2013-02-07 13:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
39 2013-02-07 13:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
40 2013-02-07 13:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
41 2013-02-07 13:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
42 2013-02-07 13:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
43 2013-02-07 14:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
44 2013-08-22 14:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
45 2013-11-13 14:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
46 2015-01-30 08:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
47 2015-02-11 10:15 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
48 2015-04-08 13:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
49 2015-04-08 13:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
50 2015-04-09 14:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
51 2015-09-23 11:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
52 2015-09-23 12:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
53 2015-09-23 12:54 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
54 2016-01-04 11:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
55 2016-01-04 11:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
56 2016-01-12 14:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
57 2016-03-15 14:50 zmiana treści Wizja Net Wizja Net
58 2016-03-15 16:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
59 2016-03-17 10:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
60 2016-03-21 14:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
61 2016-03-22 09:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
62 2016-03-24 12:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
63 2016-04-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
64 2016-05-04 14:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
65 2016-06-14 10:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
66 2016-08-05 09:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
67 2016-08-05 09:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
68 2016-08-08 09:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
69 2017-08-01 14:20 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
70 2017-08-01 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
71 2017-08-02 13:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
72 2017-08-24 14:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
73 2017-10-26 10:58 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
74 2017-11-15 13:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
75 2017-11-22 11:29 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok