:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 6292 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2007-07-31 08:46

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHDział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy Lipnickiej 36, Tel. 033/4988524, Fax 033/4988523
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych w oparciu o:
- Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 881 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 130 poz. 903),
- Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 882 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. z 2006r. nr 120 poz. 883 i z 2007r. nr 114 poz. 783).


ŚWIADCZENIA RODZINNE


Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy
lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

Uprawnieni do świadczeń rodzinnych

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się – tj. osobie pełnoletniej uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia
- nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie,

3) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej,
4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Osoba samotnie wychowującą dziecko to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.
Do ustalania dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Wysokość świadczeń rodzinnych w okresie od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2008r.

Zasiłek rodzinny:

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką w wysokości 1.000 zł na dziecko do ukończenia przez nie pierwszego roku życia,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych,
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
w wysokości 400 zł miesięcznie,

- samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, jeżeli oboje rodziców
osoby uczącej się nie żyje.

Wysokość dodatku:
- 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł. na wszystkie dzieci,
- 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 500 zł. na wszystkie dzieci.

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wysokości 60 zł miesięcznie do ukończenia 5 roku życia i 80 zł miesięcznie do ukończenia 24 roku życia,

- rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - jednorazowo 100 zł na dziecko; wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego,

- podjęcia prze dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który przysługuje:
w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł albo w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 50 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („BECIKOWE”)

- przysługuje ojcu, matce, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
- przyznaje się bez względu na dochód rodziny w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko,
- wniosek o wypłatę zapomogi musi być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie i nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie finansowanej częściowo lub całkowicie z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lud długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- osoba wymagająca opieki:
> pozostaje w związku małżeńskim,
> została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna?

- osobie samotnie wychowującej dzieci, uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna,
- osobie uczącej się, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców, jeżeli na jej rzecz zostały zasądzone alimenty,
- osobie pozostającej w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
- osobie pozostającej w związku małżeńskim przez okres jednego roku, jeżeli złożyła pozew do sądu o rozwód lub separację i ma uprawnienia do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 36 (dostępny jest on także na stronie internetowej) i złożyć wraz z wymaganą dokumentacją u komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Komornik przekazuje do organu właściwego wniosek o przyznanie zaliczki oraz zaświadczenie o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.
Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika zamieszkałego za granicą RP, wniosek o zaliczkę alimentacyjną z wymaganą dokumentacją wierzyciel składa do organu właściwego, łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,
- 24 roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli:

- dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
- dziecko, osoba samotnie wychowująca lub osoba ucząca się zawarła związek małżeński,
- dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Wysokość zaliczki alimentacyjnej

Jeżeli dochód rodziny netto nie przekracza 583 zł na osobę, zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:
- 170 zł na dziecko (250zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
- 120 zł na dziecko (170 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Jeżeli dochód netto w rodzinie nie przekracza 291,50 zł, zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:
- 300 zł na dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
- 250 zł na dziecko (300 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjne.

Prawo do zaliczki ustala się na okres zasiłkowy. Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW (do pobrania):

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. (załącznik nr 2a)
4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. (załącznik nr 3)
5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. (załącznik nr 4)
6. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (załącznik nr 5)
7. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - "becik" (załacznik nr 6)
Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.pdf 303.58 KB
  zalacznik_nr_2.rtf 8.68 KB
  zalacznik_nr_2a.pdf 34 KB
  zalacznik_nr_3.pdf 44.58 KB
  zalacznik_nr_4.pdf 46.64 KB
  zalacznik_nr_5.pdf 208.59 KB
  zalacznik_nr_6.doc 27.5 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 1970-01-01 01:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2006-05-18 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2006-11-30 10:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2007-03-20 10:50 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2007-05-07 12:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2007-07-06 14:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2007-07-09 09:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2007-07-09 09:47 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2007-07-09 13:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2007-07-09 13:50 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2007-07-31 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2007-11-05 12:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2008-03-19 12:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2008-07-15 13:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2008-12-08 09:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2009-03-30 13:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2009-09-01 10:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2009-09-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2009-09-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2010-04-02 11:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2010-09-07 09:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2010-09-07 09:51 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
23 2011-08-09 07:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
24 2012-01-09 10:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
25 2012-01-09 10:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
26 2012-01-09 10:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
27 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
28 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
29 2012-01-09 10:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
30 2012-02-07 13:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
31 2012-05-15 10:43 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
32 2012-09-11 11:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
33 2012-09-11 11:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
34 2013-01-18 15:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
35 2013-02-07 12:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
36 2013-02-07 12:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
37 2013-02-07 12:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
38 2013-02-07 13:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
39 2013-02-07 13:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
40 2013-02-07 13:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
41 2013-02-07 13:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
42 2013-02-07 13:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
43 2013-02-07 14:21 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
44 2013-08-22 14:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
45 2013-11-13 14:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
46 2015-01-30 08:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
47 2015-02-11 10:15 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
48 2015-04-08 13:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
49 2015-04-08 13:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
50 2015-04-09 14:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
51 2015-09-23 11:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
52 2015-09-23 12:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
53 2015-09-23 12:54 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
54 2016-01-04 11:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
55 2016-01-04 11:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
56 2016-01-12 14:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
57 2016-03-15 14:50 zmiana treści Wizja Net Wizja Net
58 2016-03-15 16:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
59 2016-03-17 10:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
60 2016-03-21 14:59 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
61 2016-03-22 09:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
62 2016-03-24 12:49 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
63 2016-04-01 10:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
64 2016-05-04 14:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
65 2016-06-14 10:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
66 2016-08-05 09:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
67 2016-08-05 09:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
68 2016-08-08 09:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
69 2017-08-01 14:20 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
70 2017-08-01 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
71 2017-08-02 13:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
72 2017-08-24 14:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
73 2017-10-26 10:58 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
74 2017-11-15 13:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
75 2017-11-22 11:29 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok