:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Uchwały artykuł wyświetlony 3208 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2005-05-16 14:17

W spr. udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole


Uchwała Nr XXXVI/1133/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 listopada 2004r.w sprawie: udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkoleNa podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r.(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art.17 ust.1 pkt 14 oraz art. 48 ust. 1,4 i 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593)


Rada Miejska uchwala :§ 1

Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dziennej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej określonego w Ustawie o pomocy społecznej.

§ 2

Pomoc określoną w § 1 przyznaje się w oparciu o tryb określony w Ustawie o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/716/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w dożywianiu uczniów oraz zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów, pomoc rzeczową i zasiłki celowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Handzlik


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-09-07 11:07 dodanie artykułu
2 2005-05-16 14:15 zmiana treści
3 2005-05-16 14:17 zmiana treści