:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Uchwały artykuł wyświetlony 2689 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2004-09-07 11:12

W spr. opłat za Noclegownię


UCHWAŁA NR XLV/596/2001
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 3 lipca 2001 rokuw sprawie: zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni,
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz
zasad ustalania kosztów utrzymania w Noclegowni, a także
sposobu i trybu postępowania w tych sprawachNa podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 zm.: Dz.U. z 1996r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041,), art. 13, art. 14, art. 34 ust.5, art. 35 ust. 2, art. 37 ust. 3 i 7 i art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, zm.: Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118 i poz. 1126; z 1999r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238) oraz Uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności


Rada Miejska uchwala:


§ 1


Przyjąć zasady ustalania i pobierania opłat za pobyt w Noclegowni, częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz zasady ustalania kosztów utrzymania w Noclegowni a także sposób i tryb postępowania w tych sprawach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Juszczyk


Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1_do_uchwaly.doc 30 KB
  zalacznik_nr_2_do_uchwaly.doc 23 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-09-07 11:12 dodanie artykułu