:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 4906 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2004-08-24 13:30

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Do zadań Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez:
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodziny zastępcze,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodziny zastępcze,
- kierowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówek opiekuńczo-wychowawczych, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczeniu w rodzinnej opiece zastępczej,
- zapewnienie rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji pomocy w formie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej, pracy socjalnej.

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna, praca socjalna na rzecz rodzin zastępczych, rodzin biologicznych oraz pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dziecku pozbawionemu trwale lub przejściowo szans wychowywania się w rodzinie naturalnej, ze względu na brak odpowiednich warunków opiekuńczo – wychowawczych w tej rodzinie zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodziny zastępcze objęte są comiesięczną pomocą pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętego dziecka, która wynosi od 40 % podstawy (tj. kwoty 1 621 zł) do 80 % podstawy i jest pomniejszana o 50 % dochodów dziecka (alimenty, renta wraz z dodatkiem dla sieroty zupełnej, kwota odpowiadająca dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka). Przy ustalaniu uprawnień do pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych uwzględnia się wiek dziecka, stopień rozwoju, stan zdrowia oraz stopień niedostosowania społecznego.
Ustawa o pomocy społecznej wyróżnia rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, niespokrewnione z dzieckiem oraz zawodowe niespokrewnione z dzieckiem ( w tym wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego). Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkową, comiesięczną pomoc pieniężną, w wysokości 10 % podstawy (tj. kwoty 1621 zł), z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
W grupie rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych, funkcjonuje w Bielsku-Białej w 2004 roku, rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego. Do rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego kierowane są dzieci ( nie więcej niż 3) na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka nie dłużej niż na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu o kolejne 3 miesiące (na podstawie postanowienia sądu), najczęściej w sytuacjach nagłych, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka, porzuceniem dziecka, a umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, z uwagi na dobro dziecka nie jest wskazane. Decyzje w tych sprawach są na ogół podejmowane przez tut. Dział wspólnie z kuratorem sądowym, służbą zdrowia i policją.
Oprócz pomocy materialnej realizowanej na rzecz rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek opiekuńczo – wychowawczych pracownicy socjalni, realizując pracę socjalną na rzecz wymienionych rodzin i wychowanków oceniają sytuację dziecka w rodzinie, jakość relacji między członkami rodziny, interesują się postępami w nauce dziecka oraz służą stosownym wsparciem. Współpracują na rzecz tych rodzin z sądem rodzinnym, kuratorami zawodowymi, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, „Szkołą dla Rodziców” oraz innymi instytucjami pomocy społecznej funkcjonującymi w obrębie naszego miasta oraz na terenie innych powiatów.


Szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.

Rodziny zastępcze oraz kandydaci na rodzinę zastępczą, jeżeli spełniają następujące kryteria ustawy o pomocy społecznej ( art. 73 ):
· dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
· mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie zastała im zawieszona,
· wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
· nie są chore na chorobę umożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
· mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stale źródło utrzymania,
· uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
kierowane są na szkolenie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, które prowadzone jest według programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Niezależnie od szkolenia nowo powołanych rodzin zastępczych tut. Ośrodek prowadzi działania w zakresie rozwoju już istniejącego „Banku kandydatów na rodziny zastępcze”, kierując rodziny wyrażające chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, po uzyskaniu przez te rodziny pozytywnej opinii tut. Działu. Część z tych rodzin podejmuje się roli krótkoterminowych rodzin zastępczych, w sytuacji, kiedy nie jest wskazane umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a dziecko nie ma jeszcze uregulowanej sytuacji prawnej. Przeszkolonym rodzinom zapewniamy możliwość współpracy z domami dziecka, gdzie niektóre dzieci mają uregulowaną sytuację prawną i oczekują na rodzinę zastępczą lub adopcyjną.

Program Starszy Brat – Starsza Siostra.

Od września 2003 roku Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy pomocy przeszkolonych wolontariuszy realizuje program Starszy Brat-Starsza Siostra (przygotowywany od marca 2002 roku). Program nakierowany jest na rzecz wybranej grupy dzieci z rodzin zastępczych, w których rodzice zastępczy, z uwagi na podeszły wiek mają problemy w zapewnieniu pomocy przyjętym do rodziny dzieciom w nauce i organizacji wolnego czasu. Pomocą w formie wymienionego programu objętych jest obecnie 11 rodzin (11 dzieci).Wolontariusze spotykają się z dziećmi w ich domach, służą im bieżącym wsparciem w nauce, pomagają w budowaniu właściwych relacji miedzy dziećmi a opiekunami, a spędzając z nimi wolny czas uczą ich aktywnego wypoczynku (spacery, basen, lodowisko, kino, ).

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodziny zastępcze, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodziny zastępcze.

Ustawa o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze gwarantują pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem, poprzez pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. Pomoc na rzecz wymienionych osób realizuje się na podstawie wcześniej opracowanego z osobą usamodzielnianą programu usamodzielniania, natomiast istotnym elementem procesu usamodzielniania, realizowanym przez opiekuna osoby usamodzielnianej jest doradztwo i wspieranie w działaniach osoby usamodzielnianej, poradnictwo w niezbędnym zakresie oraz monitorowanie procesu usamodzielniania.
Na podstawie art. 89 ustawy o pomocy społecznej pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje w wysokości 30 % podstawy ( tj. 1621 zł) osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej. Pomoc ta przysługuje do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat. Pomoc ta przysługuje również osobie pełnoletniej nie opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywającej w tej placówce na zasadach określonych przez starostę, kontynuującej naukę po ukończeniu szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobie opuszczającej placówkę socjalizacyjną, rodzinną lub dom pomocy społecznej w kwocie:
· 400 % podstawy (tj. 1621zł), jeżeli osoba usamodzielniania przebywała w w/w placówkach przez okres 3 lat i dłużej,
· 400 % podstawy w przypadku gdy opuszcza dom pomocy społecznej dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli wcześniej przebywała w placówce opiekuńczo wychowawczej o której mowa w § 16 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001r. , przez ponad 1 rok,
· 200 % podstawy w przepadku przebywania w placówce socjalizacyjnej i placówce rodzinnej lub domu pomocy społecznej przez okres od dwóch do trzech lat,
· 100 % podstawy- w przypadku przebywania w placówce socjalizacyjnej, placówce rodzinnej lub domu pomocy społecznej przez okres od roku do dwóch lat.

Z kolei wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej lub opuszczającej placówkę resocjalizacyjną, zakład poprawczy, schroniska dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie:
· 300 % podstawy w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej i w/w placówkach przez okres 3 lat i dłużej,
· 200 % podstawy w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej i w/w placówkach przez okres od dwóch lat do trzech lat,
· 100 % podstawy w przypadku przebywania w rodzinie zastępczej i w/w placówkach przez okres od roku do dwóch lat.

Pomoc na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przysługuję osobie usamodzielnianej:
· samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej),
· w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
Ostatnią formą pomocy osobie usamodzielnianej jest pomoc na zagospodarowanie, której równowartość nie może być wyższa niż 300 % podstawy, ( a w przypadku osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – równowartość 300 % podstawy).
W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt który może służyć do podjęcia zatrudnienia.
Przyznanie tej formy pomocy jest niezależne od dochodu osoby lub rodziny, z którą mieszka osoba usamodzielniana.
Ponadto osobie usamodzielnianej zgodnie z art. 88 ustawy, udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Tutejszy Ośrodek, dzięki współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ma możliwość realizacji pomocy mieszkaniowej poprzez przyznanie mieszkania przejściowego lub mieszkania do remontu, z zasobów gminy, jeżeli osoba usamodzielniana nie ma gdzie zamieszkać a posiada pozytywnie zweryfikowany wniosek o przydział mieszkania z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Kierowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówek opiekuńczo-wychowawczych, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczeniu w rodzinnej opiece zastępczej,

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną kieruje nieletnich do placówek opiekuńczo – wychowawczych. . Do placówek kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej kieruje nieletnich do Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku – Białej, Domu Dziecka przy ul. Cyprysowej 27 i Pocztowej 24.

Do skierowania do placówki wymagane są następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot – aktu zgonu zmarłego rodzica
- orzeczenie o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia
- dokumenty szkolne
- aktualny wywiad środowiskowy


Ustalanie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ustala odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych opłatę ponoszą rodzice dziecka, opiekunowie prawni i pełnoletni wychowankowie placówek ( jeżeli posiadają własne dochody). Ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka uwzględnia się ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.
Istnieje możliwość częściowego zwolnienia lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.


Lista załączników do artykułu :

  oswiadczenie_o_dochodach_dziecka_druk.doc 55.5 KB
  kwestionariusz_wywiadu_srodowiskowego_rodzinnegodo_wgladu.doc 205.5 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-24 13:30 dodanie artykułu
2 2009-01-02 10:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2012-09-26 09:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-09-03 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2014-02-25 09:48 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2014-08-20 08:44 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-09-16 10:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-01-08 09:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-03-04 15:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2015-03-04 15:11 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2015-04-30 08:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2015-06-23 10:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2015-07-02 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2015-12-16 08:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2015-12-16 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2015-12-30 09:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2016-01-18 11:33 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2016-02-17 08:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
19 2016-03-18 13:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
20 2016-12-23 09:30 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
21 2016-12-28 08:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
22 2017-10-26 08:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok