:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Statut artykuł wyświetlony 3290 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2004-03-11 10:16

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała nr LXII/953/2002
Rady Miejskiej w Bielsku-Bialej
z dnia 2 lipca 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Bialej    Na podstawie art.15, ust. l - ustawy z dnia: 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.Nr: 142, póz. 1591 z 2001 r. oraz Nr 23, póz. 220 i Nr 62, póz. 550 z 2002r.), w związku z art. 7, ust.l, pkt. 6 i art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h oraz pkt. 15 tejże ustawy. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku- Białej Nr XIII/52/90 z dnia: 25.10.1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Statutu Gminy Bielska-Białej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr IY/23/94 z dnia 15 września 1994r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV"ni/472/96 z dnia 17 grudnia 1996r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Bielska-Białej, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej: nr 11/4/98 z dnia 13 listopada 1998r., nr YII/48/99 z dnia 12 stycznia 1999r., nr YII/49/99 z dnia 12 stycznia 1999r.nr XLIX/676/2001 z dnia 24 października 001r. (Dz. Urz. WoJ.Śl. Nr 89, póz. 2348 z dnia 15 listopada 2001r.), nr LI/778/2001 z dnia 4 grudnia 2001r. (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 105, poz. 3450 z dnia 28 grudnia 2001r.)

Rada Miejska
postanawia

§1


 1. Uchylić w całości dotychczasowy Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - tj. Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Miasta Bielsko-Biała Nr 1021/2000 z dnia: 25.09.2000 r.
 2. Zatwierdzić Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, którego treść zawiera załącznik Nr l do niniejszej Uchwały.

§2,

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Viceprzewodnicący Rady Miejskiej
Ryszard ŚliwińskiZałącznik do
uchwały nr LXII/953/2002
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lipca 2002 rokuSTATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną gminy (Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu) powołaną Uchwałą Nr XIII/52/90 Rady Miejskiej z dnia 25.10.1990r.
Działa w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej
 • (Tekst jednolity DZ.U. z 1998 r. Nr 64, póz. 414, z późniejszymi zmianami:) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Ustawy z dnia: 26.11.1998 r. - o finansach publicznych (DZ.U. Nr 155, póz. 1044 z 1998 r., z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIII/52/90 z dnia: 25.10.1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;
 • Uchwał w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej
 • innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawa powszechnie obowiązującego w RP;
 • samorządowych aktów prawa miejscowego stanowionych przez:
  • sejmik Województwa Śląskiego,
   organ Miasta Bielsko-Biała (jako miasta na prawach powiatu) - w tym: statutów,
  • porozumień, uchwał, a także innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń -jeżeli tak stanowią przepisy szczególne

  oraz niniejszego statutu.


§2

 1. Ośrodek podlega Zarządowi Miasta Bielska-Białej, a nadzór nad Jego działalnością pełni
  Prezydent Miasta.
 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny miasta Bielska-Białej.


Rozdział II
Cele i zadania


§3

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizacja zadań pomocy społecznej jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych — zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin przeżywających trwale lub przejściowo trudności życiowe i z tego powodu niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

  Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

  Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

  Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umocnieniu rodziny.

  Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecmej.

 2. Ośrodek realizuje zadania własne finansowane przez gminę dla jej mieszkańców, do których należy w szczególności:

  1. prowadzenie ośrodków wsparcia (domu dla bezdomnych) o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  3. przyznawanie pomocy rzeczowej
  4. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
  5. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  6. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
  7. praca socjalna,
  8. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  9. realizacja innych zadań i programów w sposób ustalony przez gminę, mających na celu zaspokajanie potrzeb i ochronę poziomu życia mieszkańców miasta Biels ka-Białej po zapewnieniu odpowiednich środków.

 3. Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

  1. kwalifikowanie i kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki, której własnym staraniem osoby, rodziny oraz gminy nie można zapewnić w miejscu zamieszkania,
  2. współdziałanie w opracowaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  3. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
  4. kierowanie do ośrodka interwencji kryzysowej,
  5. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
  6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
  7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,
  8. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
  9. kierowanie dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo wychowawczych na podstawie postanowień sądowych oraz orzeczeń,
  10. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

 4. Do zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych miastu należą w szczególności:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, renty socjalnej,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
  3. ogacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art 27, ust. l i 2, art. 31, ust. 4a oraz art. 31 b, ust. 3,
  4. ojpłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w określonych przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
  7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  8. kierowanie do środowiskowych domów samopomocy,
  9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

 5. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:

  1. pomoc uchodźcom,

 6. W celu realizacji zadań wymienionych w pkt 2-5 Ośrodek współpracuje z:
  • sądem opiekuńczym
  • instytucjami i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  • organizacjami społecznymi,
  • Kościołami i związkami wyznaniowymi,
  • stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,
  • fundacjami,
  • osobami fizycznymi i prawnymi.

§4
.
 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Miasta.
 2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego pracę.
 3. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy dwóch zastępców.
 4. Schemat organizacyjny MOPS stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§5


Organizację wewnętrzną oraz zadania Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Miasta na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§6


Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§7


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wymienionych w §1 tego Statutu.+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-11 10:16 dodanie artykułu
2 2005-11-02 10:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2006-11-14 13:34 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2009-02-03 13:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2010-10-18 14:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2012-05-23 10:15 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-02-25 08:42 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2017-08-28 08:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok