:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Uchwała utworzenia MOPS artykuł wyświetlony 2323 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2004-03-11 09:06

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Nr XIII/52/90
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 października 1990 r.

w sprawie: Utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Na podstawie art.7 ust.l pkt 6, art.9 ust.l ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Oz.ILNr 16,póz.95 z późn.zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ l.

  1. Tworzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Hibnera 12,zwany dalej Ośrodkiem.
  2. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar administrycyjny miasta.
§ 2.


Podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie i realizacja zadań pomocy społeczne mającej na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin potrzebujących pomocy.

§ 3.

Ośrodek stanowi jednostkę budżetowa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 4.

  1. Prac? Ośrodka kierować będzie Dyrektor powoływany przez Zarząd Miasta.
  2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.


Upoważnia się Dyrektora Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw
i wydawania decyzji z zakresu opieki społecznej wymienionych w upoważnieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej Uchwały.

§ 6.


Zarząd Miasta zatwierdzi Statut Ośrodka,

§ 7.


Traci moc Uchwała Nr XVIII/77/90 MRN w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 1990 r,

§ 8.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l października 1990 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Juszczyk


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-11 09:06 dodanie artykułu
2 2005-11-02 10:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok