:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 1162 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2017-08-02 13:28

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Filarowej 50 jest czynny:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:00 do 19:00 (do odwołania)

Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że od 1 kwietnia b.r. na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Bielsko-Biała rozpoczyna realizację programu „Rodzina 500 PLUS”.

Na stronie internetowej MOPS zamieszczono przykładowo wypełniony wniosek. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z wzorem wypełnionego dokumentu. Prawidłowo wypełnione dokumenty skrócą czas oczekiwania i wpłyną na sprawność obsługi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.
można składać od 1 sierpnia 2017r.

Ponadto informujemy, że:

- w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 31 października 2017r.,

- w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 30 listopada 2017r.


Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

a. obywatelom polskim;
b. cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.
o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo
do wykonywania pracy na podstawie wizy,
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ogólny opis

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka:
-matce,
-ojcu,
-opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem
do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
- opiekunowi prawnemu dziecka
w wysokości po 500,00 zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny.

Wsparcie na pierwsze dziecko (najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie
18-go roku życia) można otrzymać:
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł., jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi mieć zasądzonych alimentów aby otrzymać świadczenie wychowawcze. Zatem osoba samotnie wychowująca dziecko na pierwsze dziecko nie musi wykazywać drugiego rodzica w składzie rodziny i w konsekwencji nie musi dołączać do wniosku informacji i oświadczeń
o dochodach osiągniętych przez drugiego rodzica dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze
do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty

1.Poprawnie wypełniony formularz wniosku - wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio* :
a) oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa załącznik nr 2 i załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
b) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej
od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę
lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne
do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym:
• zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
• orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
• kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
• inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

UWAGA!

Ośrodek jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego
do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek
od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku - Białej, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

WAŻNE !

Pierwszy okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014r.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Złożyć bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Filarowej 50 lub w innych punktach MOPS

2. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego

a. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips,gov.pl/czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii);
b. udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE);
c. platformy ePUAP;
d. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji – wniosek i załączniki złożone w powyższy sposób uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji
w drodze posiadacza rachunku;
e. innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną.
________________________________________
Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
________________________________________

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego tj. do dnia 30 września roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

WAŻNE !

Pierwszy okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się z dniem
1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia jest z odpowiednim wyrównaniem.
Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE „RODZINA 500+”: >kliknij tutaj<


PRZYKŁAD WNIOSKU PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO: >kliknij tutaj<
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Lista załączników do artykułu :

  1_nowy_okres_2017_2018_wniosek_o_ustelnie_prawa_do_sw_.pdf 480.12 KB
  2_nowy_okres_2017_2018_zalacznik_nr_2_dochody_nieopodatkowane_sw.pdf 194.46 KB
  3_nowy_okres_2017_2018_zalacznik_nr_3_gospodarstwo_rolne_sw.pdf 228.48 KB
  4_nowy_okres_2017_2018_zalacznik_nr_4_zdrowotne_sw.pdf 151.18 KB
  wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego_edytowalny.rtf 305.52 KB
  informator_rodzina_500.pdf 226.13 KB
  informator_500.pdf 1.85 MB
  wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego.pdf 115.4 KB
  oswiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf 47.31 KB
  oswiadczenie_o_wielkosci_gospodarstwa_rolnego.pdf 29.01 KB
  oswiadcznie_o_dochodach_ryczalt.pdf 29.23 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2016-03-15 14:46 dodanie artykułu Wizja Net Wizja Net
2 2016-03-15 16:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2016-03-15 16:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2016-03-17 10:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2016-03-21 14:58 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2016-03-22 09:45 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2016-03-24 12:48 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2016-05-04 13:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2016-06-14 10:26 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2016-08-05 09:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2016-08-08 09:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2017-04-24 12:29 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2017-04-24 12:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2017-08-02 13:28 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2017-11-15 13:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2017-11-15 13:16 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2017-11-22 11:27 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok