:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 1610 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2017-04-26 13:35

Dział Usług Opiekuńczych


Dział Usług Opiekuńczych

Zadania:

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić, a także rodzinom
z dziećmi przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym i obejmują swoim zakresem:
- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
- pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia;
- rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- pomoc mieszkaniową.


Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania zawarto w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
Nr XXVII/506/2017 z dn. 21.03.2017 r. (DZ.URZ.WOJ.ŚL. poz.1930 z dnia 30 marca 2017r.)

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r., a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i mogą obejmować:
- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
- pielęgnację jako wspieranie procesu leczeni;
- rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- pomoc mieszkaniową;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Procedura przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy się zwrócić osobiście, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem innych osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku–Białej.
Po zgłoszeniu, do dwóch tygodni, pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej miejscu zamieszkania. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Wywiad środowiskowy przeprowadza się również
z małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi w celu ustalenia możliwości świadczenia przez nich stosownej pomocy dla osoby ubiegającej się o przyznanie usług. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie danej formy pomocy. W decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określony zostaje, termin, zakres i miejsce świadczenia usług.


Szczegółowe informacje wszyscy zainteresowani mogą uzyskać zgłaszając się osobiście do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. K. Miarki 11

ul. 1 Maja 17 a

43 – 300 Bielsko-Biała


telefonicznie pod numerami:


centrala: 033 499 56 00

Dział Usług Opiekuńczych: 33 497 42 90

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Katarzyna Maciejewska 33 497 42 91


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-25 08:49 dodanie artykułu
2 2007-04-03 09:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2007-04-19 11:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2009-01-12 08:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2013-03-14 14:09 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2017-04-26 13:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok