:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 972 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2017-02-28 15:07

Dział Czynszów


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

DZIAŁ CZYNSZÓW MOPS


DODATEK ENERGETYCZNY


Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna : ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U. poz 984)

Uprawnionymi do otrzymania dodatku energetycznego są „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej” czyli osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu wynosi:

• 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób,
• 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego :

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek „odbiorcy wrażliwego” energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się „odbiorcy wrażliwemu” energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty do otrzymania dodatku energetycznego:
- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – wzór do pobrania na dole artykułu;
- kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym – oryginał do wglądu;
- kserokopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

Dokumenty w sprawie dodatku energetycznego należy składać, w Dziale Czynszów MOPS Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 17a (I p.),

w godz. :
poniedziałek, wtorek, piątek 7:30 - 15:30,
środa 7:30 - 11:30 ,
czwartek 11:30 - 15:30

Dodatkowa informacja pod nr tel. 33 4974281, 33 4974283

-------------------------------------------------------------------------------------
Dział Czynszów MOPS przyjmuje dokumenty i wydaje decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego.
Obowiązujące akty prawne :
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2017r. poz. 180)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz 1817)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzania wywiadu (dz. U. 2013 poz. 589).

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY (obowiązuje od 01.03.2017 r. do nadal)


1. Posiadanie tytułu prawnego: - umowa najmu
- podnajem
- spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
- własność innego lokalu mieszkalnego
- własność domu jednorodzinnego
- własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
- inny tytuł prawny
Osoba bez tytułu prawnego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego gdy oczekuje na dostarczenie przysługującego jej lokalu zamiennego lub socjalnego.

2. Dochód na osobę (średni z ostatnich 3 miesięcy) nie powinien przekraczać:
- dla gospodarstw wieloosobowych kwoty 1250,00 zł/os. * ilość osób w rodzinie (jest to 125% z kwoty 1000,00 zł – wysokości najniższej emerytury)
- dla gospodarstw jednoosobowych kwoty 1750,00 zł ( jest to 175% z kwoty 1000,00 zł – wysokości najniższej emerytury).
Kryterium dochodowe zmienia się zawsze przy waloryzacji rent i emerytur.

3. Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych osób.
Przysługuje także w sytuacji gdy powierzchnia normatywna jest przekroczona ale nie więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%:
Na każdą kolejną osobę przypada dodatkowo 5 m2 do powierzchni normatywnej.
*Dodatkowa powierzchnia ( +15 m2 ) przysługuje, gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju decyduje zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wpisując to w orzeczeniu.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli na zamieszkałe osoby przypada więcej m2 powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego niż dopuszcza ustawa.

Wymagane dokumenty do otrzymania dodatku mieszkaniowego (wzór wg załącznika):

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
– potwierdzony przez zarządcę mieszkania z wydrukiem czynszowym za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku)

- deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – dochód (renty i emerytury bez odliczeń; kwoty wynagrodzenia pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ZUS –emerytalne, rentowe, chorobowe- bez odliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego; kwoty nieopodatkowane uzyskiwane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego) na podstawie zaświadczeń i oświadczeń (wzór zaświadczenia w załącznikach)
- dodatkowo: ostatnia faktura rozliczeniowa za energię elektryczną

Druki można pobrać w Dziale Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 17a (w godzinach : od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30 ).

Składanie dokumentów : poniedziałek, wtorek i piątek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 11:30, czwartek 11:30 - 15:30

Dodatkowa informacja pod nr tel. (33) 4974281, 4974283 , fax (33) 4995652
e-mail: czynsze@mops.bielsko.biala.pl

Na złożony wniosek upoważniony pracownik przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas wywiadu wnioskodawca składa oświadczenie o stanie majątkowym w imieniu wszystkich członków gospodarstwa domowego. Odmowa złożenia oświadczenia lub stwierdzenie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym a wykazanymi dochodami stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Załączniki do pobrania poniżej

Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.doc 29.5 KB
  deklaracja_wysokoci_dochodow.doc 47 KB
  dodatek_energetyczny_druk.doc 64 KB
  upowaznienie_dod_mieszkaniowe_i_dod_energetyczne.docx 13.55 KB
  zaswiadczenie_o_dochodach.doc 22 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-12-30 08:44 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2014-03-07 15:15 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2014-12-15 13:19 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2015-03-03 10:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2015-08-21 11:41 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2016-03-02 08:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2016-07-12 13:29 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2016-10-14 08:38 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2017-02-28 12:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2017-02-28 15:07 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2017-05-09 14:29 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok