:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 1736 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2017-02-13 11:04

Dział Pieczy Zastępczej


Dział Pieczy Zastępczej

Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, I piętro

1. Kierownik – mgr Irena Kozioł-Kasperek
tel. 33/4960111, godziny pracy: 7:00 – 14:00

2. Przyjmowanie rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych w sprawie uprawnień do świadczeń finansowych pokój 11:

Poniedziałek: 10:00 – 12:00
Wtorek: 12:00 - 14:00
środa: 10:00 - 14:00
czwartek: 8:00 - 10:00
Tel. 33/4960115

3. Przyjmowanie rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych przez Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

środa – od 10:00 do 13:00
w pozostałe dni Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej pracują w terenie.

4. Przyjmowanie kandydatów chętnych do sprawowania funkcji rodziny zastępczej - Gabriela Bret-Kozłowska, pokój nr 5
tel.: 33/4960112

Piecza zastępcza - jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Rodzinna piecza zastępcza.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z póź.zm.) są:
Rodzina zastępcza:
- spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba samotna, wstępni lub rodzeństwo dziecka;
- niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – tworzą ja małżonkowie lub osoba niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
- rodzinny dom dziecka - tworzą go małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim;

Zadania rodziny zastępczej:
Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
5) zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
6) zapewniają ochroną przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
- zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
- opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa (...)
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca te rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy w szczególności należy:

- zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępcze niezawodowej, zawodowej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka ;
- kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia;
- organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
- zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez przydzielenie rodzinie zastępczej koordynatora pieczy zastępczej, organizowanie Grupy Wsparcia, pomocy wolontariuszy, specjalistycznego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą i ich dzieci oraz dzieci przebywających w tych rodzinach;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;
- dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do dalszego pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
- zgłaszanie do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- udzielania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- realizacja należnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej;
- prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka;
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu pieczy zastępczej;
- realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Świadczenia dla rodzin zastępczych:

Od stycznia 2012 roku, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prowadzącemu ro0dzinny dom dziecka, na każde dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka, a rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie.
Ponadto starosta może przyznać rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinasowanie na pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego (rodzinny dom dziecka – świadczenie obligatoryjne), a rodzina zastępcza zawodowa może raz do roku otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu mieszkania – domu ( rodzinny dom dziecka – świadczenie obligatoryjne).

Od kwietnia 2016r. zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia o którym mowa w ust. 1 na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczy”. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na 12 m-cy. Kwota ta wynosi: 500 złotych miesięcznie.

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
1) przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki,
b) usamodzielnienie,
c) Zagospodarowanie;
2) Udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) zatrudnienia.
3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej jest przyznawania lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, a wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Instytucjonalna piecza zastępcza.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
3) interwencyjnego ośrodka – preadopcyjnego.

Do placówek kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej kieruje nieletnich do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skład którego wchodzi:
- Pogotowie Opiekuńcze w Bielsku – Białej, ul. Lompy 7 – 20 miejsc,
- Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 – 30 miejsc,
- Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24 – 28 miejsc
- Słoneczny Dom przy ul. Cygańskiej 12 - 12 miejsc

Do skierowania do placówki wymagane są następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot – aktu zgonu zmarłego rodzica,
- orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
- dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
- informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Druki do pobrania:


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_pomoc.doc 26 KB
  oswiadczenie_o_ponoszonych_wydatkach_mieszkaniowych.doc 38.5 KB
  oswiadczenie_o_dochodach_dziecka_umieszczonego_w_rodzinie_zastepczej_rodzinnym_domu_dziecka.doc 53 KB
  oswiadczenie_o_dochodach_dziecka_umieszczonego_w_rodzinie_zastepczej.doc 55 KB
  dane_rodzicow_biologicznych_dziecka_umieszczonego_w_rodzinie_zastepczej_i_dane_dziecka.doc 27 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-10-16 08:37 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2014-06-13 13:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2014-06-13 13:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2014-06-13 13:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2015-04-30 15:01 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2015-12-16 08:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2017-02-13 08:24 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2017-02-13 11:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok