:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Dział Świadczeń Rodzinnych artykuł wyświetlony 1040 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2016-01-04 11:26

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Ogólny opis

Zasiłek rodzinny przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;
- osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Kwoty dochodu uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków:

- Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł.
- W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Od dnia 01.11.2015r. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie będzie mógł przekroczyć kwoty 674,00 zł oraz kwoty 764,00zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
2. dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie,
3. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego
na własne dziecko,
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Osoba samotnie wychowującą dziecko to: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, jeżeli nie wychowuje wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem.

Wysokość zasiłku rodzinnego do dnia 31.10.2015r.:

- 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 01.11.2015r.:

- 89 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 118 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 129 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy to osób będącymi prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:
a) 24 miesięcy kalendarzowych,
b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 400 zł miesięcznie,

- samotnego wychowywania dziecka - przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, jeżeli oboje rodziców osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku do dnia 31.10.2015r.:
- 170zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci,
- 250zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 500 zł. na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku od dnia 01.11.2015r.:
- 185zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci,
- 265zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej niż 530 zł. na wszystkie dzieci.

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, od dnia 01.11.2015r. wysokość w/w dodatku wynosi 90 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wysokości 60 zł miesięcznie do ukończenia 5 roku życia i 80 zł miesięcznie do ukończenia 24 roku życia, od dnia 01.11.2015r. kwota w/w dodatku wynosi odpowiednio 80 zł miesięcznie i 100 zł miesięcznie

- rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - jednorazowo 100 zł na dziecko,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się:
a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie, od 01.11.2015r. wysokość w/w dodatku wynosi 105 zł. miesięcznie
b)w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej w wysokości 50 zł miesięcznie, od 01.11.2015r. wysokość w/w dodatku wynosi 63 zł. miesięcznie

- Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku – Białej podwyższono kwoty następujących dodatków do zasiłku rodzinnego do dnia 31.10.2018r.:
- z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – o kwotę 50 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – o kwotę 100 zł na każde dziecko bez względu na jego wiek,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – o kwotę 70 zł na każde dziecko.
________________________________________
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka
4. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
5. Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6. Zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
7. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a. zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzory zaświadczenia i oświadczenia są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia,
b. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
c. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
d. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,
e. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia,
f. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g. umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
k. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
m. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
8. Odpis skrócony aktu zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się.
9. Karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
10. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
11. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany.
12. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.
13. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
14. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
15. Orzeczenie sądu rodzinnego o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.
16. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
17. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio:
a. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
b. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych — w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
c. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2;
d. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
e. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
18. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
a. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
b. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
c. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
19. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka dołącza zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Zdrowia) – nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.
________________________________________
Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Złożyć bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie od 14 do 30 dni od daty doręczenia. Nie uzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
________________________________________
Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
________________________________________
Terminy i sposób załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę:
a. poprzez pocztę tradycyjną.
b. osobiście w siedzibie urzędu.
________________________________________
Informacje na temat przebiegu sprawy
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
________________________________________
Załączniki do pobrania:

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2013-08-22 13:03 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok
2 2013-08-22 13:04 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2013-08-22 13:07 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2013-08-22 13:09 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2013-08-22 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2015-02-11 09:00 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2015-04-08 13:01 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-09-23 12:18 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-09-23 12:53 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2016-01-04 11:26 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2016-01-12 14:07 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2016-01-12 14:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2017-08-01 15:03 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2017-08-01 15:05 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
15 2017-08-01 15:06 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
16 2017-08-01 15:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
17 2017-08-01 15:08 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
18 2017-11-15 13:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok