:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Działy artykuł wyświetlony 4117 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2015-12-18 09:23

Dział Pomocy Środowiskowej


Struktura Działu Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, któremu podlega:

- siedem zespołów subrejonowych; w każdym subrejonie zatrudnionych jest 7 pracowników socjalnych, a ich pracę nadzoruje starszy specjalista pracy socjalnej; pracownicy socjalni wykonują pracę na obszarze miasta, realizując wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i uchwał Rady Miasta,

- sekcja ds. bezdomności, której pracownicy socjalni we współpracy z Kierownikiem i pracownikami Domu dla Bezdomnych i Noclegowni realizują zadania ustawowe pomocy społecznej dla mieszkańców w/w placówek oraz osób bezdomnych z terenu miasta,


Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy:- rozpoznawania i ustalanie potrzeb osób zgłaszających się po pomoc,
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
- określanie diagnozy socjalnej i ustalanie planów pomocy dla klientów,
- organizowanie i realizacja pracy socjalnej,
- współpraca z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w tym pozarządowymi oraz kościołami,
- współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej,
- realizowanie zadań zlecanych przez różne instytucje i organizacje w ramach współpracy, w celu poprawy sytuacji rodzin i osób wymagających pomocy,
- wykonywanie zadań zlecanych przez jednostkę nadrzędną, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.


Informacja o zasadach ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 (dz. U 2015r., poz. 163)


Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa:

- dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 634 zł kryterium dochodowego (art.8 ust.1 pkt.1 ustawy),
- dla osób w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł zwanej kryterium dochodowym (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy)

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej pod uwagę bierze się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Osoby ubiegające się o pomoc, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny dostarczyć zaświadczenia lub oświadczenie wg poniższych wzorów(plik pod nazwą "Zal nr1" na dole strony), w zależności formy opodatkowania.


JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK· Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. K. Miarki 11 w godz. od 7:30 - 15:30. Zwracając się o pomoc należy przedstawić swoją prośbę na piśmie, można też zgłosić telefonicznie.
· Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Rozeznaje dokładnie sytuacje rodzinno-bytową i na tej podstawie planuje pomoc (Druk Wywiadu Środowiskowego dostępny do wglądu na dole strony pod tą samą nazwą)
· Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.
· Ponadto konieczne jest rozeznanie sytuacji materialno-bytowej u najbliższej rodziny zamieszkującej oddzielnie (małżonka, zstępni, wstępni ) pod kątem możliwości udzielenia pomocy osobie ubiegającej się o świadczenia – co wynika z Art. 103 ustawy- (Druk Wywiadu Alimentacyjnego dostępny do wglądu na dole strony pod tą samą nazwą)


Formy PomocyPierwszoplanową formą pomocy realizowaną przez pracowników socjalnych jest praca socjalna, w której pracownik socjalny dobiera odpowiednie metody działania mające na celu rozwiązanie zgłaszanych problemów.

1. Zasiłki celowe i celowe specjalne mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, biletów socjalnych, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
2. Zasiłki celowe mogą być przyznane także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
3. Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a faktycznym dochodem.
4. Zasiłki stałe przyznaje się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby lub na osobę w rodzinie.
5. Pomoc rzeczowa – pokrycie kosztów wyżywienia dla dzieci w szkole lub przedszkolu

-przyznanie gorącego posiłku osobie , która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić
-bilet kredytowanySytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.


GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD WYDANEJ DECYZJI


Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy ul. 3 Maja 1 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lista załączników do artykułu :

  zal_nr1.doc 32.5 KB
  druk_wywiadu_srodowiskowego.doc 276 KB
  druk_wywiadu_alimentacyjnego.doc 70.5 KB
  zaswiadczenie.doc 23 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-24 15:33 dodanie artykułu
2 2009-01-12 12:22 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2010-12-15 09:01 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2011-03-08 14:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2012-09-26 09:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2015-08-28 15:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2015-10-01 10:46 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-12-18 09:23 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok