:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Nabór pracowników artykuł wyświetlony 1738 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2015-11-04 13:49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmie do pracy na stanowisko psychologa.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmie do pracy na stanowisko psychologa.

OGŁOSZENIE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Karola Miarki 11
Przyjmie do pracy na stanowisko psychologa

Forma zatrudnienia: umowa na czas zastępstwa1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY

• Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
• Przynajmniej dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
• Doświadczenie w diagnozowaniu dzieci oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami.
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii.
• Osoba, która nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani też władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

2. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zadań psychologa należy między innymi:
• Sporządzanie opinii psychologicznych dotyczących dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej.
• Praca terapeutyczna z dziećmi (między innymi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej) oraz rodzicami.
• Udzielanie konsultacji wychowawczych dla rodziców i opiekunów.
• Udział w Zespołach dot. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
• Sporządzanie opinii dot. posiadania predyspozycji oraz motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


3. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (II piętro pok.203)

lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Karola Miarki 11
43-300 Bielsko-Biała

w terminie do dnia 30.XI.2015r. do godz. 12.00Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”, oraz własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-33) 49-998-941
Osoba do kontaktu: Agnieszka Zaręba-Piekiełko


+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2015-11-04 13:49 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok