:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Nabór pracowników artykuł wyświetlony 2864 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2015-10-16 07:51

Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej w Bielsku-Białej przyjmie do pracy na stanowisko pracownika socjalnego.


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Karola Miarki 11
Przyjmie do pracy na stanowisko pracownika socjalnego

Forma zatrudnienia: umowa na czas zastępstwa


1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

• wykształcenie zgodne z art. 116 ust, 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.
• Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
z kierunków:
o Pedagogika;
o Pedagogika specjalna;
o Politologia;
o Polityka społeczna;
o Psychologia;
o Socjologia;
o Nauki o rodzinie.

• Przynajmniej półroczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii;
• zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
• biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
• wymagana wiedza specjalistyczna: przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

• umiejętność skutecznego komunikowania się;
• umiejętność pracy zespołowej;
• umiejętność organizowania pracy własnej;
• umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
• zaangażowanie;
• dyspozycyjność;
• znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
• odporność na sytuacje stresowe;
• umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
• bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
• sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• Praca socjalna;
• Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
• Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
• Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
• Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
• Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
• Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
• Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
• Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
o .

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy;
• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o braku przeciwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
• oświadczenie zawierającą informację o zatrudnieniu w MOPS współmałżonka lub osoby będącej krewnym do drugiego stopnia, powinowatym pierwszego stopnia albo pozostającym w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (II piętro pok.203)

lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. Karola Miarki 11
43-300 Bielsko-Biała

w terminie do dnia 30.X.2015r. do godz. 12.00


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”, oraz własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-33) 49-95-685
Osoba do kontaktu: Bogumiła Burchart+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2015-10-16 07:51 dodanie artykułu Sławomir Szostok Sławomir Szostok