:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


Strona ARCHIWALNA

Aktualny adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej to:

www.mops.bielsko.pl

Informacja dotycząca wydawania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018
szczegóły: kliknij tutaj

Informujemy,
że Miasto Bielsko-Biała
w okresie od 1 lutego 2017r. do 31.12.2018r.
realizuje projekt pn.: "Dziecko-Rodzina-Przyszłość".
szczegóły: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
szczegóły: kliknij tutaj

"Rodzina 500+"
szczegóły realizacji zadania przez MOPS w Bielsku-Białej:
kliknij tutaj
informacje na stronie MRPiPS: kliknij tutaj

INFORMACJA
w sprawie świadczenia rodzicielskiego
szczegóły: kliknij tutaj
Informujemy,
że nasza jednostka została przyłączona do
sieci szerokopasmowej w ramach projektu
pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Aktywny Samorząd
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja dla studentów
wprowadzono zmiany w dokumencie
pn. „Kierunki działań (…)”
obowiązującym w 2016 roku
szczegóły: kliknij tutaj

Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności artykuł wyświetlony 6509 razy Strona do wydruku
aktualizacja: 2015-06-15 08:17

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

• Adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

• Tel.: 338151916, tel/fax: 334960389

• Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

Budynek zaopatrzony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.USŁUGA TŁUMACZENIA

w zakresie systemu językowo-migowego


Informujemy, że w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej od dnia 13 maja 2015 roku istnieje możliwość skorzystania z usług certyfikowanego tłumacza biegłego w zakresie systemu językowo-migowegodla osób uprawnionych, tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Tłumaczenie odbywa się po wcześniejszej konsultacji z tłumaczem terminu, miejsca i godziny wykonywania usługi.
Prosimy o dokonywanie uzasadnionych zgłoszeń z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym najlepiej minimum 14 dni przed posiedzeniem składu orzekającego, na którym ma być rozpatrywany wniosek osoby uprawnionej.
• Prosimy o dokonywanie ewentualnych zgłoszeń drogą pocztową na adres:
Miejski Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Lipnicka 36
43-300 Bielsko-Biała
• lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres mailowy: orzecznictwo@mops.bielsko.biala.pl
• lub bezpośrednio w siedzibie Zespołu przy ul. Lipnickiej 36 w godzinach 7.30 – 15.30Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej realizuje zadania powiatu wynikające z rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/. Zespół funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od dnia 1 stycznia 2009 roku. Rozpatruje wnioski o wydanie:
- orzeczenia o niepełnosprawności /zaliczeniu bądź niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych/ osób w wieku do 16 roku życia,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny/ osób w wieku od 16 roku życia.
Orzeczenia o niepełnosprawności /„dziecięce”/ wydawane są na czas określony, najdalej do dnia 16 urodzin dziecka. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /„dorosłe”/ wydawane są na czas określony lub na stałe. Ponadto Zespół wydaje na wniosek klienta posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności - legitymację osoby niepełnosprawnej, zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. Orzeczenia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.Nr 139 poz. 1328 z późn.zm.) wydają dwuosobowe składy orzekające Zespołu, w których przewodniczącym jest zawsze lekarz medycyny. Zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek klienta - zostaje przesłane pocztą z wyprzedzeniem minimum siedem dni przed terminem posiedzenia. Orzekanie odbywa się w trybie bezpośredniego udziału w posiedzeniu lub w trybie zaocznym /bez udziału w posiedzeniu/ na podstawie dokumentacji i wywiadu, po spełnieniu warunków określonych we wspomnianym powyżej rozporządzeniu z 15 lipca 2003 r.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 - 18.30, we wtorek od godz. 16.00.
Kompletny wniosek o wydanie orzeczenia /zarówno o stopniu niepełnosprawności jak i o niepełnosprawności/ składa się z formularza wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. Formularze druków do pobrania znajdują na niniejszej stronie. Wniosek z tytułu kontynuacji ważności orzeczenia należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed terminem upływu ważności poprzedniego orzeczenia. Wniosek z tytułu pogorszenia/zmiany/ stanu zdrowia może być składany bez względu na termin ważności poprzedniego orzeczenia.


KARTY PARKINGOWE
Informacje ogólne.

Od dnia 1 lipca 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych. Karty parkingowe wydane na postawie uprzednich przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2015 r. (podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r. poz. 1589).

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH (po 1.07.2014 r.)

Od 01.07.2014 r. kartę wydaje przewodniczący miejskiego/powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w nowym stanie prawnym po 1 lipca 2014 będą wydawane z okresem ważności do ostatniego dnia ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - nie dłużej jednak niż na okres 5 lat od dnia wydania karty.

OPŁATY

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi: 21 zł. Płatna w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11 (kasa czynna codziennie od godz. 11.00 do 14.00) lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11 PKO S.A. O/Bielsko-Biała nr 31 1240 4142 1111 0000 4827 8418 z dopiskiem karta parkingowa - podać imię, nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej lub pełną nazwę placówki i adres placówki.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM

uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego po 1 lipca 2014 r. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności zawierającego pozytywne wskazanie nr 9. w treści orzeczenia. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.
Wyjątek: dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r., w którym jedną z przyczyn niepełnosprawności określono jako: 04-O, 05-R lub 10-N. Osoby takie uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego, jeżeli orzeczenie zawiera pozytywne wskazanie nr 9.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU UMIARKOWANYM

uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego po 1 lipca 2014 r. orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierającego pozytywne wskazanie nr 9. w treści orzeczenia.
Ważne: Ww. wskazanie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. To wskazanie będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i jedną z przyczyn niepełnosprawności oznaczoną symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N.
Ważne: Ww. wskazanie jest uzależnione wyłącznie od tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU LEKKIM

Po 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA

uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego po 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego pozytywne wskazanie nr 9. w treści orzeczenia.
Uwaga: W przypadku tych osób ww. wskazanie nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWEK

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, na okres 3 lat.

TRYB WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkami wymienionymi we wniosku.
Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1) fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
Do wglądu aktualne prawomocne orzeczenie.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU DLA PLACÓWEK

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje w formie pisemnej o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie.

Druki Wniosków do pobrania poniżej.

Przewodniczący Miejskiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Jacek Baczak
Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_wydanie_karty_parkingowej.xls 58.5 KB
  wniosek_orzeczenie_dorosli.doc 48 KB
  wniosek_orzeczenie_dzieci.doc 41 KB
  wniosek_legitymacja_dorosli.pdf 139.97 KB
  wniosek_legitymacja_dzieci.pdf 164.6 KB
  zaswiadczenie_lekarskie.pdf 151.32 KB

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 1970-01-01 01:00 dodanie artykułu Sławomir Szostok
2 2010-09-03 12:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
3 2010-09-03 13:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
4 2011-03-22 08:31 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
5 2012-04-11 07:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
6 2014-07-25 10:12 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
7 2014-11-19 08:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
8 2015-04-30 08:57 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2015-06-15 08:13 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2015-06-15 08:17 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2016-01-18 11:52 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2016-01-20 11:25 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2017-08-10 09:55 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
14 2017-09-14 13:10 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok